Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2010

Άδειες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

1. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με την παρ. 8, του άρθρου 20, του Π.Δ. 410/1988-ΦΕΚ 191 Α /30-8-1988 και την αρ. 44/1990 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δικαιούνται κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές για επτά (7) το πολύ εργάσιμες ημέρες εντός του χρόνου συμβάσεως για λόγους εξαιρετικής ανάγκης.

2. ΆΔΕΙΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
α. Στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς, οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας δεκαεπτά (17) εβδομάδες, δηλαδή 119 ημερολογιακές ημέρες. Από αυτές οι οκτώ εβδομάδες (= άδεια κύησης) χορηγούνται πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) εβδομάδες (= άδεια λοχείας) μετά τον τοκετό. Η χορήγηση της άδειας μητρότητας είναι υποχρεωτική.
β. Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που αρχικά είχε πιθανολογηθεί από το θεράποντα ιατρό του ασφαλιστικού τους φορέα η άδεια κύησης παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία τοκετού, χωρίς η παράταση αυτή να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας μητρότητας, η οποία ειδικά στην περίπτωση αυτή υπερβαίνει τις δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από την πιθανολογούμενη ημερομηνία τοκετού, το υπόλοιπο της άδειας κύησης χορηγείται μετά τον τοκετό υποχρεωτικά, ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος της συνολικής άδειας των δεκαεπτά (17) εβδομάδων (άρθρο 11 του Ν. 2874/2000-ΦΕΚ286Α/29-12-2000).
γ. Η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός δικαιούται την άδεια μητρότητας και στην περίπτωση που γέννησε πρόωρα και το νεογνό γεννήθηκε νεκρό ή απεβίωσε μετά τον τοκετό (σχετ. έγγρ. ΔΙΠΙΔΔ/Δ4/49/22889/19-11-2004 του ΥΠΕΣΣΔΑ).
δ. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 1483/ΦΕΚ 153Α'/8-10-1984 και το άρθρο 10 του Π. Δ. 176/ΦΕΚ 150Α/15-7-1997 απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της λόγω μητρότητας.

3. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
α. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασής τους δικαιούνται δεκαπέντε (15) ημέρες αναρρωτική άδεια με αποδοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα. Με δεδομένη δηλαδή τη χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας (εννέα μήνες περίπου), οι αναπληρωτές διατηρούν την αξίωση για καταβολή αποδοχών μόνο γι' αυτό το χρονικό διάστημα, με την προϋπόθεση βέβαια ότι έχουν εργαστεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της πράξης ανάληψης εργασίας.
β. Σε περίπτωση που εξαντληθεί η αναρρωτική άδεια των δεκαπέντε (15) ημερών με αποδοχές, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα, εφόσον συντρέχει «σπουδαίος λόγος», να λάβουν αναρρωτική άδεια χωρίς αξίωση καταβολής αποδοχών από τον εργοδότη.
γ. Αναρρωτική άδεια χορηγείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον ασφαλιστικό φορέα. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, εφόσον χρειάζονται αναρρωτική άδεια, πρέπει να απευθύνονται στον ασφαλιστικό τους φορέα και δε μπορούν να παραπέμπονται στις κατά τόπους υγειονομικές επιτροπές, οι οποίες έχουν αρμοδιότητα μόνο για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου