Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Πειθαρχικά παραπτώματα εκπαιδευτικών Ν.4093/2012

Ύστερα από την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ.26188/12-11-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία έλαβε αριθμό Α_Α: Β4ΣΨΧ-Μ3Υ, παρακαλούμε όπως αποστείλετε, εντός της σήμερον, στο email της Υπηρεσίας μας τα στοιχεία (δηλαδή ονοματεπώνυμο-παράπτωμα ,αριθμό πράξης ή παραπεμπτηρίου εγγράφου, καθώς και την ημερομηνία κοινοποίησης στον εκπαιδευτικό) των πειθαρχικών αποφάσεων των Συμβουλίων σας με τις οποίες επιβλήθηκαν οι ποινές τις προσωρινής ή οριστικής παύσης όπως προβλέπεται στις διατάξεις των περιπτώσεων 1 έως 6 της υποπαραγράφου Ζ.3 του Ν.4093/2012, προκειμένου το οικείο όργανο να εκδώσει τις αντίστοιχες διαπιστωτικές πράξεις . Τονίζεται ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος αφορά και υποθέσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί ενώπιον του Υπηρεσιακού σας Συμβουλίου και εκκρεμούν κατά την δημοσίευση του Ν.4093/2012 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για τα πειθαρχικά παραπτώματα των περιπτώσεων(α΄,γ’,δ’,ε’,θ’,ι’,ιδ’,ιη’,κγ’,κδ’,κζ’ και κθ΄) του άρθρου 107 του προϊσχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 2683/1999), του Ν.3528/2007 όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012,καθώς και όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012, όπως αυτά αναφέρονται κατωτέρω: 1. Των Πράξεων με τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγματος ή έλλειψη αφοσίωσης στην Πατρίδα και την Δημοκρατία. 2. Της παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους . 3 Της απόκτησης οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών . 4. Της αποδοχής οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή ανταλλάγματος για το χειρισμό υπόθεσης από τον υπάλληλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 5. Της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός ή εκτός υπηρεσίας. 6. Της εξαιρετικώς σοβαρής απείθειας 7. Της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων 8. Της χρησιμοποίησης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων του ίδιου ή τρίτων προσώπων 9. Της άρνησης σύμπραξης συνεργασίας, χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά την διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τα ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου. 10. Της φθοράς λόγω ασυνήθιστης χρήσης ή εγκατάλειψης ή παράνομης χρήσης πράγματος το οποίο ανήκει στην Υπηρεσία. 11. Της παράλειψης δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικού παραπτώματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 110 του Ν. 3528/2007 όπως ισχύει ( περ. κα΄ του άρθρου 107) . 12. Της μη τήρησης του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του Προϊσταμένου να ελέγχει την τήρησή του. 13. Της ανάρμοστης συμπεριφοράς προς τους πολίτες, η αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτηση τους η μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους , η άρνηση συνεργασίας με τα ΚΕΠ και η μη εφαρμογή των περί απλούστευσης διαδικασιών και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας διατάξεων ( στοιχείο α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 117 ) . Επιπλέον επισημαίνουμε ότι επειδή η πειθαρχική δίωξη είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική ή άλλη δίκη σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012, παρακαλούμε όπως γνωστοποιηθούν τα στοιχεία υπαλλήλων οι οποίοι : 1.Στερήθηκαν την προσωπική τους ελευθερία ύστερα από Π/θμια ή Δ/θμια απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή ένταλμα προσωρινής κράτησης. 2. Εκδόθηκε εναντίον τους ένταλμα προσωρινής κράτησης και στην συνέχεια ήρθη η προσωρινή κράτηση ή αντικαταστάθηκε από περιοριστικούς όρους. 3. Παραπέμφθηκαν αμετακλήτως ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για κακούργημα, ή για τα αδικήματα της κλοπής της υπεξαίρεσης ( κοινής και στην υπηρεσία) ,απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, απιστίας περί την υπηρεσία καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ( Ν.4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε από την αριθ. ΦΕΚ 224 ΤΑ΄΄/12-11-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου). Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο ( σελ. 18) οι Δ/ντες Δ/θμιας Εκπ/σης και οι Περιφερειακοί Δ/ντες Εκπ/σης υποχρεούνται να επικαιροποιήσουν στην βάση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου ( Απογραφή ) τα στοιχεία εκείνα των υπαλλήλων που τίθενται σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας και στην συνέχεια να τους αποδεσμεύσουν με την αιτιολογία «Θέση σε Αργία» . Η θέση σε αργία επέρχεται αυτοδικαίως με την δημοσίευση του Νόμου 4093/2012. Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Π/ΝΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ

ΕΥΧΕΣ

Ευχές αφιερωμένες σε όλους εσας και σε αυτούς που αγαπάτε. Ας είναι η καινούργια χρονιά καλύτερη και ας μπορέσουμε όλοι μας να ζήσουμε πιο ανθρώπινα ώστε να μπορούμε να χαιρόμαστε την κάθε στιγμή. Ας υπάρχει υγεία και ας επανέλθει το χαμένο χαμόγελο στα χείλη όλων

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Η σταυροδοσία των υποψηφίων στις εκλογές των αιρετών ΠΥΣΔΕ– ΚΥΣΔΕ

ΤΕΑΔΥ :Διαδοχική Ασφάλιση

Σας πληροφορούμε ότι και μετά την ψήφιση του Ν. 2676/99 εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4202/61 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν. 1405/83 και τους μεταγενέστερους αυτού “περί διατηρήσεως των εκ της κοινωνικής ασφαλίσεων δικαιωμάτων εις περίπτωσιν μεταβολής ασφαλιστικού φορέα. Απαραίτητο δικαιολογητικό για την αναγνώριση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης είναι η βεβαίωση διαδοχικής ασφαλίσεως που χορηγείται από το προηγούμενο Επικουρικό Ταμείο. Σημ. Στην περίπτωση του ΙΚΑ – ΤΕΑΜ για τον συνυπολογισμό του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης, όταν πρόκειται για εν ενεργεία υπαλλήλους, αρκεί βεβαίωση της υπηρεσίας στην οποία πρέπει να αναφέρεται το χρονικό διάστημα που καταβλήθηκαν εισφορές υπέρ ΙΚΑ – ΤΕΑΜ.

Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012

Διεκπεραίωση Συντάξεων ΤΕΑΔΥ

Aυτή τη στιγμή διεκπεραιώνονται συντάξεις ασφαλισμένων των οποίων οι πράξεις του ΓΛΚ εκδόθηκαν μέχρι: Ιανουάριο - Φεβρουάριο 2011

Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012

Εργαστηριακά Μαθήματα στα ΕΠΑΛ

Σύνταξη : Τι Ισχύει για τους εκπαιδευτικούς

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΘΛΙΒΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

του Θέμη Κοτσιφάκη, ΓΓ του ΔΣ της ΟΛΜΕ Πάνω από 2000 κενά εκπαιδευτικών διαπιστώνονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πολλά παιδιά δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει κάποια μαθήματα. Ακόμα και μαθήματα πανελλαδικών εξετάσεων στα γενικά λύκεια ή μαθήματα ειδικοτήτων στα τεχνικά σχολεία, σε μαθητές που σε λίγο θα λάβουν πτυχίο, δεν ξεκίνησαν! Και σε λίγο έχουμε Χριστούγεννα. Ουσιαστικά είμαστε στο μέσον της σχολικής χρονιάς. Τα δημόσια Γυμνάσια, Λύκεια (Γενικά και Επαγγελματικά) και οι ΕΠΑΣ έχουν δεχθεί ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα από τη μνημονιακή πολιτική κυβέρνησης και τρόικας. Επιπλέον, σε λίγο τα παιδιά θα τουρτουρίζουν από το κρύο, γιατί δεν θα έχουν τα σχολεία να αγοράσουν πετρέλαιο. Οι απαντήσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας είναι στη γραμμή «κάνουμε ό,τι μπορούμε με αυτή τη δεδομένη οικονομική πολιτική». Παραδέχονται πως υπάρχουν τα προβλήματα. Κάνουν «δημοσιογραφικές» καταγραφές και διαπιστώσεις των προβλημάτων. Και μετά σηκώνουν τα χέρια. Όλη η εξουσία είναι στην task force (τρόικα) του υπουργείου άλλωστε…. Όταν μιλάς με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, έχεις την αίσθηση πως μιλάς με κάποιο προϊστάμενο υπηρεσίας που περιμένει από ανωτέρους του (λέγε με τρόικα) εντολές και οδηγίες για το τι θα γίνει στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Εμβρόντητους μας άφησε η απάντηση του Υπουργού στην τελευταία συνάντηση με το ΔΣ της ΟΛΜΕ, όταν τον ρωτήσαμε πώς θα εφαρμόσουν την απαράδεκτη διάταξη που περιλήφθηκε στο μνημόνιο 3 για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών: «Δεν τη γράψαμε εμείς, μας τη δώσανε» ήταν η απάντηση που μας σόκαρε. Και αναρωτιέται κανείς: Υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση για αυτά τα μέτρα; Ποιος νομιμοποιεί αυτή την πολιτική των 800 σελίδων μέτρων σε ένα άρθρο, που συμπληρώνεται καθημερινά με συνεχείς πράξεις νομοθετικού περιεχομένου; Πώς νομιμοποιείται η συνεχής υποβάθμιση και απαξίωση του δημόσιου αγαθού της παιδείας; Έχει μέλλον αυτός ο τόπος με την εφαρμογή μιας πολιτικής που «επενδύει» στη διάλυση του δημόσιου σχολείου; Μελετώντας τα στοιχεία των κρατικών προϋπολογισμών διαπιστώνουμε πως οι δαπάνες για την παιδεία στη χώρα μας μειώθηκαν μεταξύ 2009 και 2013 κατά 33%. Να σημειώσουμε δε πως ήταν ήδη και πριν το 2009 οι μικρότερες δαπάνες ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του ΟΟΣΑ. Από την άλλη μεριά, με γρήγορους ρυθμούς η κυβέρνηση σπεύδει το τελευταίο διάστημα να «αξιολογήσει» τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία. Ποιος να τους πιστέψει όμως πως ενδιαφέρονται για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, όπως διατείνονται; Όταν δεν ενδιαφέρονται να καλύψουν τα κενά στα σχολεία; Όταν μειώνουν συνεχώς τις δαπάνες; Όταν εξαθλιώνουν οικονομικά, εργασιακά και επιστημονικά τους εκπαιδευτικούς; Όταν αδιαφορούν για τα παιδιά που πεινούν, για τα παιδιά που κρυώνουν; Όταν ακόμα και τα διαθέσιμα κονδύλια του ΕΣΠΑ τα σπαταλούν σε δράσεις προβολής της άθλιας μνημονιακής πολιτικής τους, σε συμβούλους, παρασυμβούλους και πάσης φύσεως «τρωκτικά». Θα έλεγα, λοιπόν, να προχωρήσουμε εμείς, οι εκπαιδευτικοί, η νεολαία, όλος ο λαός, στην «αξιολόγηση» της πολιτικής τους και να τους σταματήσουμε, να τους ανατρέψουμε με τη δράση μας. Τώρα, γιατί αύριο η καταστροφή που θα έχουν κάνει στην παιδεία αλλά και συνολικά στη χώρα μας θα είναι ανυπολόγιστη.

Αποτελέσματα εκλογών Για την ΑΔΕΔΥ ΚοζάνηςΤην Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012 διεξήχθη το 7ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ Κοζάνης από το οποίο προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα: ΠΑΣΚ Δ.Υ. 89 ΨΗΦΟΥΣ _ ΕΔΡΕΣ 6
ΔΑΚΕ Δ.Υ. 26 ΨΗΦΟΥΣ _ ΕΔΡΕΣ 2
ΤΑΞΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 21 ΨΗΦΟΥΣ _ ΕΔΡΕΣ 1 ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 04 ΨΗΦΟΥΣ _ ΕΔΡΕΣ 0 Σήμερα Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 14.00 η Εκτελεστική Γραμματεία συγκροτήθηκε σε σώμα ομόφωνα ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΤΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΖΗΣΗΣ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΑΛΟΓΑΥΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΚΙΡΤΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΜΕΛΗ: ΝΤΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΡΕΚΑΣ ΧΑΡΗΣ Η
 

νέα Εκτελεστική Γραμματεία εύχεται σε όλους τους Πολίτες του Νομού μας «ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ» Για την Εκτελεστική Γραμματεία Του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Κοζάνης

ΚΕΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΟΡΔΑΙΑ
ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΠΕ01
1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕ02
2 (+ ΩΡΕΣ)
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΕ03
3 (+ ΩΡΕΣ)
ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΕ04
2 (+ ΩΡΕΣ)
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΕ05
1 (+ ΩΡΕΣ)
ΓΑΛΙΚΩΝ ΠΕ06
1
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΕ07
1
ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
1
ΜΟΥΣΙΚΟΙ για μουσικό σχολείο Πτολεμαίδας

15
ΣΥΝΟΛΟ
27
 

Παρατηρήσεις 1). Στην Α/θμια δεν έχουμε καθόλου καθηγητές Γερμανικής γλώσσας, αυτό οδηγεί στο δεδομένο ότι για το επόμενο σχολικό έτος δεν θα έχουμε στα Γυμνάσιά μας τμήματα Γερμανικών. Ανάλογο πρόβλημα με τα Γαλλικά. 2). Τα κενά που υπάρχουν στις βασικές ειδικότητες, για να μπαλωθούν, κάποιοι συνάδελφοι έχουν μειωμένες ώρες στα τμήματα τους για να καλύψουν έστω και με έλλειπες ωράριο όσο γίνεται περισσότερα τμήματα. Αυτό είναι απαράδεκτο να παραμείνει ως δεδομένο και να παγιωθεί. 3). Υπάρχει επιβάρυνση, συναδέλφων (ειδικά ΠΕ02) με πολλά αντικείμενα, και για άλλους συναδέλφους για να καλυφθούν τα σχολεία με τα κενά πολλές δύσκολες και δαπανηρές μετακινήσεις σε χρόνο και χρήμα σε πολλά σχολεία για 1 ή 2 ώρες. 4). Τα Projects, στα λύκειά μας περιορίστηκαν, και λειτουργούν με έναν καθηγητή, για να γίνει εξοικονόμηση προσωπικού.

Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2012

Σχολεία Εορδαίας


Ονομασία  Σχολείου Διεύθυνση Διευθυντής Τηλέφωνα fax  
EMAIL
Μουσικό Σχολείο Πτολ/δας 25ης Μαρτίου και Κοραή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2463081775 2463055659 mousptol@sch.gr
1ο Γ/σιο Πτολ/δας 25ης Μαρτίου 6, Τ.Κ. 50200 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2463024888 2463028246 mail@1gym-ptolem.koz.sch.gr
2ο Γ/σιο Πτολ/δας Γουμεράς 4 Τ.Κ. 50200 ΝΙΚΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 2463023892 2463025529 2gymptol@sch.gr
3ο Γ/σιο Πτολ/δας Μ. Ασίας Τέρμα ΒΟΪΤΣΕΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 2463025140 2463055185 2463025140 2463055185 mail@3gym-ptolem.koz.sch.gr
4ο Γ/σιο Πτολ/δας Καραζάνου 5 ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2463025955 2463055127 mail@4gym-ptolem.koz.sch.gr
5ο Γ/σιο Πτολ/δας 25ης Μαρτίου 6 Πτολ/δα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2463026856 2463026854 mail@5gym-ptolem.koz.sch.gr
Γ/σιο Αναρράχης - Εμπορίου Εμπόριο, Τ.Κ. 50005 ΡΕΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2463061225 2463061225 mail@gym-anarach.koz.sch.gr
Γ/σιο Ανατολικού Ανατολικό ΠΡΑΠΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 2463031093 2463031093 mail@gym-anatol.koz.sch.gr
Γ/σιο Περδίκα Περδίκας TK 50200 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2463077432 2463077432 mail@gym-perdik.koz.sch.gr  gymperdi@sch.gr
1o ΓΕΛ Πτολ/δας Κωνσταντινουπόλεως 2 Τ.Κ. 50200 ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2463022281 2463055391 mail@1lyk-ptolem.koz.sch.gr
2ο ΓΕΛ Πτολ/δας Κων/πόλεως 2, Τ.Κ. 50200 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2463023723 2463055642 mail@2lyk-ptolem.koz.sch.gr
3ο ΓΕΛ Πτολ/δας Καραζάνου 7 ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2463021177 2463023880 mail@3lyk-ptolem.koz.sch.gr
1ο ΕΠΑΛ Πτολ/δας Τέρμα Μικράς Ασίας, Τ.Κ. 50200 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2463024307 2463028899 1epal-ptolem@sch.gr
2ο ΕΠΑΛ Πτολ/δας 25ης Μαρτίου 6 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2463025511 2463082234 mail@2epal-ptolem.koz.sch.gr
3ο ή 'Εσπερινό ΕΠΑΛ Πτολ/δας Τέρμα Μικράς Ασίας, Τ.Κ. 50200 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2463023110 2463023110 mail@3epal-esp-ptolem.koz.sch.gr
2ο ΣΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) Τέρμα Μ. Ασίας ΤΚ 50200 Πτολεμαΐδα  ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2463023110 2463080218 2sekkoza@sch.gr
ΕΕΕΕΚ Πτολεμαίδας Πενταβρυσσος  Καραγιαννάκου Δέσποινα 2463077717 2463077414 mail@eeeek-pentavr.koz.sch.gr

Αιτηση Αναγνώρισης Σπουδών

Μισθοδοσία 2013

Αιτηση για αναγνωριση Στρατιωτικης Θητείας

Το νέο ασφαλιστικό με όλα τα όρια ηλικίας

Μεγάλες είναι οι ανατροπές που φέρνει στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης η εφαρμογή του νόμου 4093/12. Εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι σε ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες και δημόσιο εγκλωβίζονται από τις νέες προϋποθέσεις και οδηγούνται αναπόδραστα για σύνταξη είτε στο 67ο έτος με 15 έτη εργασίας, είτε στο 62ο αλλά με 40 χρόνια εργασίας. Κατά 2 έτη (από τα 50 στα 52) αυξάνεται και η ηλικία συνταξιοδότησης για τους ναυτικούς, σε συνδυασμό με την υποχρεωτική θαλάσσια πορεία. Ολες οι αλλαγές, καθώς και ποιοι ασφαλισμένοι επηρεάζονται περισσότερο αναλύονται στην πολυσέλιδη εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, την οποία φέρνει στη δημοσιότητα ο «Τύπος της Κυριακής». Σε πολλές περιπτώσεις ασφαλισμένων στο ΙΚΑ, η αύξηση των ορίων ηλικίας φτάνει μέχρι και τα 5 χρόνια. Ενώ στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και τραπεζών περισσότερο επηρεάζονται οι γυναίκες που δεν συμπληρώνουν το 2010 το 55ο έτος της ηλικίας τους και θα υποχρεωθούν να πάνε για σύνταξη είτε στα 62 (μειωμένη) είτε στα 67!. Σύμφωνα με την εγκύκλιο από 1η/1/2013: 1. Καθορίζεται ως γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 67ο έτος και ελάχιστος χρόνος ασφάλισης τα 15 έτη (4.500 ημέρες ασφάλισης). 2. Οι γενικές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις καθορίζονται σε 40 έτη ασφάλισης (12.000 ημέρες ασφάλισης) και 62ο έτος ηλικίας. 3. Εξαιρούνται από την αύξηση των ορίων ηλικίας ή και του χρόνου ασφάλισης α) οι ασφαλισμένες που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ως μητέρες ανίκανων τέκνων για κάθε βιοποριστική εργασία και β) οι ασφαλισμένοι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας του ν. 4024/2011. 4. Διασφαλίζονται τα θεμελιωμένα και κατοχυρωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. 5. Οσοι δηλαδή συμπλήρωσαν το 2010 και το 2011 ή συμπληρώνουν ως τις 31/12/2012 τα απαιτούμενα ένσημα και το όριο ηλικίας που ζητά ο νόμος, (θεμελιωμένα δικαιώματα) δεν θίγονται από την αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Αντίστοιχα και όσοι ασφαλισμένοι έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης του 2010 ή του 2011 ή του 2012, αλλά δεν έχουν την ηλικία που ζητά ο νόμος, επίσης δεν θίγονται καθώς κατοχυρώνουν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν στο μέλλον με το όριο ηλικίας που ισχύει την κάθε χρονιά. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν ανήκουν όλοι οι ασφαλισμένοι, όπως φαίνεται από τα παραδείγματα της εγκυκλίου. Το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει εργαζόμενος. Κατοχυρωμένο δικαίωμα υπάρχει όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει συγκεκριμένο χρόνο ασφάλισης κατά περίπτωση (ή όριο ηλικίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις) και με το δεδομένο αυτό έχει το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί με ορισμένο συνδυασμό χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας κατά τη συμπλήρωσή του. 6. Το δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης εξακολουθεί να υφίσταται για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1η.1.2011 και εφεξής. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε πριν είτε μετά το έτος τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του οποίου επιθυμούν να κατοχυρώσουν οι ασφαλισμένοι. Στην πράξη έρχεται μια έξτρα διευκόλυνση στην εξαγορά πλασματικών ετών, καθώς, έτσι όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, ένας ασφαλισμένος μπορεί να κατοχυρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του 2011 ακόμη και μετά το 2013! Η αναγνώριση μπορεί να γίνει ακόμη και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης. Τα πλασματικά που αναγνωρίζονται είναι 5 χρόνια φέτος, 6 το 2013 και 7 έτη από το 2014 και μετά. Στο ΙΚΑ οι νέες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι οι εξής: * Για τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται λόγω 35ετίας, ο χρόνος ασφάλισης από 1η.1.2013 αναπροσαρμόζεται στα 12.000 ημερομίσθια και το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης διαμορφώνεται στο 62ο έτος. Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα για σύνταξη μέχρι το τέλος του 2012 κατοχυρώνεται με το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται όταν ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει τις 10.500 ημέρες ασφάλισης. * Για τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται με 10.000 ημέρες ασφάλισης αυξάνεται στο 62ο το όριο ηλικίας για άντρες και γυναίκες. Ειδικά για τις γυναίκες αυξάνεται στις 12.000 ημέρες ασφάλισης ο συντάξιμος χρόνος που απαιτείται για τη λήψη πλήρους και μειωμένης σύνταξης. * Για τις μητέρες ανηλίκων αυξάνονται από 1η.1.2013 τα όρια ηλικίας λήψης πλήρους και μειωμένης σύνταξης. Για παράδειγμα ασφαλισμένη μητέρα που κατά το έτος 2012 συμπληρώνει τις 5.500 ημέρες ασφάλισης και έχει ανήλικο παιδί συνταξιοδοτείται οποτεδήποτε με πλήρη σύνταξη στο 60ό έτος της ηλικίας ή στο 55ο έτος, με μειωμένη σύνταξη. Ασφαλισμένη που συμπληρώνει από 1η.1.2013 και εφεξής τις 5.500 ημέρες ασφάλισης και έχει συγχρόνως ανήλικο παιδί, συνταξιοδοτείται με πλήρη σύνταξη στο 67ο έτος της ηλικίας ή με μειωμένη στο 62ο έτος. * Για τους ασφαλισμένους στα βαρέα και ανθυγιεινά αυξάνεται σταδιακά αρχής γενομένης από 1η.1.2013 το όριο ηλικίας λήψης πλήρους και μειωμένης σύνταξης με 10.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 7.500 ημέρες εργασίας στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Το όριο ηλικίας αυξάνεται από το 60ό και 9 μήνες το 2013 για πλήρη σύνταξη στο 62ο και από το 58ο και 9 μήνες στο 60ό για μειωμένη. • Για τις ασφαλισμένες που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη αυξάνεται στο 67ο έτος από 1η.1.2013 και για μειωμένη αντίστοιχα στο 62ο. ΠΗΓΗ: Real

ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

Συνεξετάζονται από το ΠΥΣΔΕ βάσει των μορίων τους : α] Οι μετατιθέμενοι από άλλους νομούς β] Αυτοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ. γ] Οι νεοδιόριστοι για να πάρουν οριστική τοποθέτηση. δ] Όσοι ζητούν βελτίωση θέσης (αυτοί που έχουν οργανική στη Β Φθιώτιδας) Στο σύνολο των μορίων υπολογίζονται α] Μόρια δυσμενών συνθηκών β] Μόρια συνολικής υπηρεσίας γ] Μόρια γάμου και παιδιών δ] Μόρια εντοπιότητας. Η εντοπιότητα υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο Δήμο που έχει εντοπιότητα ο εκπαιδευτικός. ε] Μόρια συνυπηρέτησης. Η συνυπηρέτηση υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο Δήμο που εργάζεται ο/η σύζυγος ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΠΥΣΔΕ) είναι αρμόδιο για τις παρακάτω περιπτώσεις τοποθετήσεων: α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις για ρύθμιση υπεραριθμίας εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης β) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις διδακτικού προσωπικού από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτίωση) καθώς επίσης και οι αμοιβαίες μεταθέσεις και οι μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών στην ίδια περιοχή μετάθεσης. γ) Τοποθετήσεις εκπ/κών που μετατίθενται στην περιοχή ευθύνης του Συμβουλίου. Δ) Τοποθετήσεις εκπ/κών που επανέρχονται από το εξωτερικό ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΥΣΔΕ: 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Το περιφερειακό συμβούλιο (ΠΥΣΔΕ) μετά τις μεταθέσεις που διενεργούνται από περιοχή σε περιοχή συντάσσουν πίνακες των κενών οργανικών θέσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία των παραπάνω μεταθέσεων κατά σχολική μονάδα. 2. ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία: α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι. β) Στη συνέχεια το ΠΥΣΔΕ σε συνεδρίασή του χαρακτηρίζει ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς. γ) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης. δ) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης. Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από το ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά εντός δέκα ημερών. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ' απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιος περιοχής μετάθεσης. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να παραμένουν υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους. 3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών το ΠΥΣΔΕ σε συνεδρίασή του, αναμορφώνει τους πίνακες των κενών οργανικών θέσεων κατά το μέρος που τροποποιούνται από τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων. Οι πίνακες αυτοί καθώς και οι καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές, αναρτώνται στην πινακίδα ανακοινώσεων των Συμβουλίου. 4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Το ΠΥΣΔΕ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς που: 1. υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση εντός ΠΥΣΔΕ (βελτίωση) 2. υπέβαλαν δήλωση για οριστική τοποθέτηση (νεοδιόριστοι) 3. μετατέθηκαν από άλλες περιοχές 4. βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες δήλωση στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, όπου επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Στις δηλώσεις αυτές μπορούν να αναγραφούν κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες. 5.ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Οι αιτήσεις για μετάθεση εντός ΠΥΣΔΕ και οι δηλώσεις για τοποθέτηση των εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου συνεξετάζονται με βάση τα παρακάτω κριτήρια : α) η συνολική υπηρεσία β) οι οικογενειακοί λόγοι γ) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν δ) η συνυπηρέτηση ε) η εντοπιότητα Σε περίπτωση ισοβαθμίας εκπαιδευτικών κατά τις μεταθέσεις στην ίδια περιοχή και τις τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά: α) στη συνυπηρέτηση β) στην εντοπιότητα (εφόσον ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση σε σχολική μονάδα Δήμοι ή Κοινότητας που είναι δημότες) γ) στους οικογενειακούς λόγους δ) στη συνολική υπηρεσία ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότεροι από τις οργανικές θέσεις παραμένουν ως υπεράριθμοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και τοποθετούνται προσωρινά ή διατίθενται για τη συμπλήρωση ωραρίου σε σχολεία της συγκεκριμένης περιοχής. 6.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Οι αποφάσεις του συμβουλίου για μετάθεση ή τοποθέτηση αναρτώνται με τους σχετικούς πίνακες στην πινακίδα ανακοινώσεών του για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ- ΛΑΘΩΝ Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις του συμβουλίου που αφορούν μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από το ίδιο συμβούλιο, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η αίτηση αυτή που αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων δεν αποτελεί ένσταση και υποβάλλεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης. Το περιφερειακο υπηρεσιακό συμβούλιο εξετάζει τις αιτήσεις αυτές μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημέρες και οριστικοποιεί τις αποφάσεις του. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗ Η ανάληψη υπηρεσίας στις νέες θέσεις γίνεται με τη λήξη του διδακτικού έτους. Οι εκπαιδευτικοί που κατά τη λήξη του διδακτικού έτους είναι σε εκπαιδευτική άδεια ή σε άδεια άνευ αποδοχών στο εξωτερικό, ή υπηρετούν με απόσπαση σε Ελληνικά Σχολεία ή λοιπές υπηρεσίες του εξωτερικού μπορεί να αναλαμβάνουν υπηρεσία με την έναρξη του σχολικού έτους εφόσον εξακολουθούν να προσφέρουν υπηρεσίες στα σχολεία και τις λοιπές υπηρεσίες του εξωτερικού και μετά την 30η Ιουνίου. Οι Διευθυντές, Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: 1. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50 (ΦΕΚ Α'45/1996) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».ΠΔ 100/1997 / Α-94 ΑΝΕΥ ΤΙΤΛΟΥ ΠΔ 100/1997 2. ΠΡOΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 100 (ΦΕΚ Α' 94/22.5.97) «Τροποποίηση του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των Εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 3. Νόμος 1566 της 30/30.9.85 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 167).

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ κατέθεσε στην ακυρωτική διαδικασία του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αίτηση ακύρωσης:

Της υπ’ αριθμ. Φ.361.22/127825/Δ1/18.10.2012 πράξης της Αναπλ. Προϊστάμενης Γενικής Διεύθυνσης του Υπ. Παιδείας και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της διοίκησης προγενέστερης ή μεταγενέστερης, που αναφέρεται στο ωράριο των εκπαιδευτικών των δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται ή διατίθενται στην πρωτοβάθμια. Συγκεκριμένα, ενώ στην κείμενη νομοθεσία ορίζεται σαφώς ότι το ωράριο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μειώνεται με τα χρόνια υπηρεσίας από 21 σε 16 ώρες, στην παραπάνω πράξη της Διοίκησης αναφέρεται πως: «το ωράριο που υποχρεούται να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός που αποσπάται ή διατίθεται στην Α/θμια Εκπαίδευση και ανεξάρτητα από τυχόν μείωση ωραρίου στην Β/θμια Εκπαίδευση είναι οι 21 ώρες, που απεικονίζουν αφ’ ενός μεν το πλήρες ωράριο της Β/θμιας εκπαίδευσης, αφετέρου δε το ελάχιστο μικρότερο ωράριο της Α/θμιας εκπαίδευσης.»

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( σύνοψη )

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ Πολλοί εκπαιδευτικοί μας μετακινούνται για συμπλήρωση ωραρίου σε δυο ή τρία σχολεία τα οποία απέχουν, σε πολλές περιπτώσεις, κάμποσα χιλιόμετρα μεταξύ τους. Υπάρχει αύξηση των μετακινήσεων τα τελευταία χρόνια με τον περιορισμό των μεταθέσεων - αποσπάσεων νέοι (όχι ηλικιακά) εκπαιδευτικοί οι οποίοι βρίσκονται εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας 3 και 4 έτη περισσότερα χρόνια με μισθούς που δεν τους εξασφαλίζουν πλέον κάτι περισσότερο από το ενοίκιο και μισό γεύμα. Η μετακίνηση, των συναδέλφων από σχολείο σε σχολείο δεν είναι μόνο εξοντωτική, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις έχει υψηλό οικονομικό κόστος και επηρεάζει δραματικά το εκπαιδευτικό έργο. ΠΡΟΤΑΣΗ : Να δοθούν αποζημιώσεις για της μετακινήσεις. ΚΕΝΑ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Σχεδόν καθόλου διορισμοί, και οι θέσεις για αναπληρωτές που ανακοινώθηκαν αριθμητικά δεν φαίνετε να δίνουν λύση στα κενά που δημιουργήθηκαν από της 3.200 συνταξιοδοτήσεις. Ειδικότερα στην Εορδαία έχουμε πρόβλημα με έλλειψη Φιλολόγων και Μαθηματικών. ΠΡΟΤΑΣΗ : Μετά την πρώτη φάση διορισμού αναπληρωτών, να καλυφθούν στην δεύτερη φάση όλα τα κενά με προσλήψεις αναπληρωτών και τον επόμενο χρόνο να γίνουν διορισμοί. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Τα τελευταία χρόνια Δεκάδες εκπαιδευτικοί μας κάποιον ειδικοτήτων (Οικονομολόγοι, Νομικοί, πληροφορικής, Νομικοί. Γυμναστές, τεχνικές ειδικότητες, ξενόγλωσσοι) οι οποίες με τις αλλεπάλληλες και αλλοπρόσαλλες αλλαγές των αναλυτικών προγραμμάτων είχαν μείωση ωραρίου) ή και καθόλου ωράριο. ΠΡΟΤΑΣΗ : Να αξιοποιηθούν σε γραμματείες ειδικά σε μεγάλα σχολεία και σε βιβλιοθήκες. 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΘΜΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ : Να παραμείνει σαν παράρτημα (άτυπα) της Δνσης Εκπ/σης Κοζάνης, με επικεφαλή τον παλαιότερο Διευθυντή ή κάποιον με εμπειρία στην Διοίκηση καθηγητή, και με δύο τρεις καθηγητές με διοικητική εμπειρία. Η στέγαση μπορεί να γίνει σε αίθουσα του 2ου Γυμνασίου που είναι διαθέσιμη. Ο φόρτος εργασίας που διεκπεραίωνε από το γραφείο και ο συντονιστικός ρόλος για τα σχολεία μας ήταν μεγάλος. Η κατάργησή θα δυσκολέψει και την Δ/νση Κοζάνης και θα επιφέρει ταλαιπωρία και θα οξύνει τις δυσκολίες στα καθημερινά προβλήματα, σε όλους μας μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς μας. ΕΟΠΥΥ Οι περικοπές στην ιατροφαρμακευτική μας κάλυψη είναι πολλές, οι συμβεβλημένοι γιατροί ελάχιστοι, ουσιαστικά πληρώνουμε τους γιατρούς και τα φάρμακα, και οι κρατήσεις που γίνονται από το μισθό μας προσεγγίζουν τα 200 €/ μήνα. Το Σύστημα υγείας είναι υπο κατάρρευση (αν δεν χρηματοδοτηθεί) παρόλα αυτά με τα νέα μέτρα προβλέπονται επιπλέον περικοπές 4,5 δις €. ΠΡΟΤΑΣΗ : Να γίνουν συμβάσεις με γιατρούς, ελεύθερη συνταγοργάφιση, να χρηματοδοτηθεί ο ΕΟΠΥΥ. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Ξεκινά η νέα σχολική χρονιά με φορτωμένα χρέη από την προηγούμενη και με μειωμένα ποσά ( 1η δόση κατά κατά το 3/5 της προηγούμενης. Από τα λειτουργικά έξοδα δεν μπορεί να καλυφθεί ούτε η θέρμανση από τον Δήμο μας. Συντηρήσεις και βελτιώσεις επιδιορθώσεις ζημιών στα σχολεία μαε, θα είναι πολυτέλεια. ΠΡΟΤΑΣΗ : Να γίνει άμεσα χρηματοδότηση της Σ.Ε. του Δήμου μας. 2ο ΕΠΑΛ Η αύξηση του μαθητικού πληθυσμού, το πιο πιθανό είναι να οδηγήσει επιπλέον του ενός τμήματος στην Α τάξη, στην Β τάξη αύξηση των τμημάτων ειδικότητας. Θα απαιτηθεί τουλάχιστον μία αίθουσα, ήδη χρησιμοποιούνται σαν αίθουσες, εργαστήρια και αποδυτήρια που ανακατασκευάστηκαν για τις ανάγκες του σχολείου το προηγούμενο σχολικό έτος αλλά μάλλον δεν αρκούν, και είναι και ακατάλληλες. Υπήρξε δέσμευση για να στηθούν δυο προκατασκευασμένες αίθουσες από τον Δήμο και από το ΟΣΚ, δυστυχώς δεν έγινε. Παραμένει το πρόβλημα της συστέγασης με το 1ο Γυμνάσιο, Κανένας προγραμματισμός δεν προχώρησε και καινούργιο κτίριο (ενώ υπήρχε δέσμευση). Ακόμα και αν αποχωρήσει το τμήμα Μαιευτικής από την Πτολεμαίδα, δεν υπάρχει καμιά δέσμευση για να επιστραφεί το κτίριο στο ΕΠΑΛ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Οι εκπαιδευτικοί θέλουν να γίνει αξιολόγηση, και του εκπαιδευτικού τους έργου, και των σχολικών μονάδων και των διοικητικών δομών και υπηρεσιών και κυρίως αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Ζητάμε διαρκή αξιολόγηση που θα έχει στόχο την διαρκή βελτίωση της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των σχολείων μας, αλλά πριν απ΄ όλα απαιτούμε αξιολόγηση και του εκπαιδευτικού συστήματος. Δεν θέλουμε την αξιολόγηση που προωθεί το υπουργείο παιδείας, που έχει στόχο την μισθολογική και βαθμολογική μας καθήλωση, και τελικά οδηγεί σε εφεδρεία και απολύσεις εκπαιδευτικών, με κριτήρια κυρίως οικονομικά. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ Οι εκπαιδευτικοί εκτός από το διδακτικό τους ωράριο, διεκπεραιώνουν εργασίες εντός του σχολείου και υποχρεώσεις όπως η προετοιμασία της διδασκαλίας, διαγωνίσματα και άλλες γραφικές πολύωρες εργασίες που τις υλοποιούν στο σπίτι τους. Οι διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε όλη την Ευρώπη σε οικονομική αποζημίωση αντίστοιχη με 2 ή 3 ώρες ενός υπαλλήλου. Η αύξηση ωραρίου όπως προβάλλεται από το υπουργείο παιδείας θα οδηγήσει σε περισσότερη υποβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, θα δημιουργήσει περίσσευμα εκπαιδευτικών για να διευκολυνθεί η πολιτική επιλογή που υπάρχει για απολύσεις. ΣΥΤΝΤΑΞΗ - ΕΦΑΠΑΞ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην περικοπή των συντάξεων, του εφάπαξ, στην συγχώνευση ή την κατάργηση επικουρικών ταμείων και φυσικά σε οποιοδήποτε νέο κούρεμα. PROJECT Υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις που πρέπει να λυθούν. Το ΥΠΕΠΘ θέλει να εμπλακούν στα Rrojects όλοι οι εκπαιδευτικοί, όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει σε όλα τα σχολεία αφού κάποιες ειδικότητες θα έπρεπε να αφήσουν σε βασικά μαθήματα διδακτικά κενά, πρέπει να διασφαλισθεί η λειτουργία των βιβλιοθηκών με αποσπάσεις όπου υπάρχουν. Η εύρυθμη λειτουργία απαιτεί και υποστηριζόμενη υλικοτεχνική υποδομή (εργαστήρια πληροφορικής, φυσικής) και επιπρόσθετα χρήματα για γραφική ύλη και υλικά. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΥ Α Όπου απευθυνθήκαμε, από παντού έχουμε την θετική απάντηση ότι η Εορδαία πρέπει να το πάρει δικαιωματικά. Αν όχι εμείς ποιος το δικαιούται ; Ωστόσο αναμένουμε την υλοποίηση που δεν πραγματοποιείται. Γιατί ; ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αναθέσεις μαθημάτων, κατανομή ωρών. Λειτουργία εργαστηρίων με παρουσία καθηγητή ΤΕ. Συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών. κ.τ.λ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Οι Εκπαιδευτικοί, είναι από τους πρώτους κλάδους που πλήρωσαν και πληρώνουν ακριβά το μεγάλο «κόλπο» που λέγεται χρηματοοικονομική ή δημοσιοοικονομική κρίση. Σήμερα μετά από σχεδόν τρία έτη παραμένουμε οι χαμηλότερα αμειβόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι. Ωστόσο με φιλότιμο, επιμονή και αγάπη προς τους μαθητές μας, προσπαθούμε να κρατήσουμε την Δημόσια Εκπαίδευση της πατρίδας μας. Σε μια εποχή που με την μαύρη προπαγάνδα των ΜΜΕ και την πολιτική υποβάθμισης που εφαρμόζεται μας έχουν φέρει απέναντι στην κοινωνία. Με δεδομένη την κοινωνική χρεοκοπία που συνεχώς βαθαίνει με την εξαφάνιση του υποτυπώδους κοινωνικού κράτους (που υπήρχε), με την διάλυση και ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, με την φτωχοποίηση όλο και περισσότερων κοινωνικών στρωμάτων, με περικοπές σε μισθούς, συντάξεις, ακρίβεια και υπερφορολόγηση. Με την νεολαία μας σε αδιέξοδα εργασιακά και χωρίς μέλλον. Δηλώνουμε ότι : Με αποφασιστικότητα και πατριωτισμό, θα αγωνιστούμε για την συνδικαλιστική και πολιτική ενότητα όχι μόνο του κλάδου αλλά του λαού μας για να βάλουμε τέλος στις καταστροφικές πολιτικές που εφαρμόζονται. ΔΣ ΕΛΜΕ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αναβρασμός εν όψει των αλλαγών στην εκπαίδευση

Αναβρασμός επικρατεί στην εκπαιδευτική κοινότητα, εν αναμονή της τοποθέτησης του νέου περιφεριεακού διευθυντή εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. Το τοπίο φαίνεται να αλλάζει, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η Έλενα Ζυγούρη δεν έχει πολλές πιθανότητες να διατηρήσει τη θέση της Διευθύντριας. Να θυμίσουμε πως η κυρία Ζυγούρη ήταν προσωπική επιλογή της τότε Υπουργού Παιδείας Άννας Διαμαντοπούλου και του τοπικού Βουλευτή Φίλιππου Πετσάλνικου. Εκπαιδευτικοί κύκλοι έχουν εκφράσει την δυσαρέσκειά τους για το πρόσωπό της, λόγω του η πειφερειακή διεύθυνση είχε έντονο κομματικό χρώμα και διοικούσε συγκρουσιακά. Επικρήθηκε έντονα για χειρισμούς που έκανε κατά τη διάρκεια της θητείας της, τόσο στο θέμα των συγχονεύσεων των σχολικών μονάδων, όσο και στο ζήτημα της στελέχωσης της διεύθυνσης, για το οποίο έχουν εκφραστεί αιχμές για μη αξιοκρατικά κριτήρια. Ειδικότερα για τις συγχονεύσεις των σχολικών μονάδων, υπήρξαν πολλά προβλήματα, καθώς στην προσπάθεια να ικανοποιηθεί η βούληση πολιτικών προσώπων, λήφθηκαν αποφάσεις χωρίς την απιτούμενη ευαισθησία και δικαιοσύνη. Το κρίσιμο ζήτημα των συγχονεύσεων, θα κληθεί βέβαια να χειριστεί και ο νέος Διευθυντής. Κατά την λήψη των δικών του αποφάσεων, ελπίζουμε να πρυτανεύσει η λογική. Όπως και να έχει, φαίνεται πως οι δυσαρεστημένοι θα εισακουσθούν, καθώς όπως προείπαμε, φημολογείται αντικατάσταση. Αντικατάσταση όμως, ελπίζουμε να γίνει με καθαρά διοικητικά και επιστημονικά κριτήρια, εγκαταλείποντας τις πρακτικές του παρελθόντος. Μένει να δούμε ποιος είναι ο εκλεκτός, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση από το Υπουργείο Παιδείας, η οποία έχει ήδη καθυστερήσει. Πολλοί μάλιστα διερωτώνται ποιος ο ρόλος ενός νέου Διευθυντή στο μέσον της σχολικής χρονιάς. .e-ptolemeos.gr

Δ.Σ ΕΛΜΕ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6936705740

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
6972928154
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΑΣΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
6977165248

ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΕΡΜΕΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


ΤΑΜΙΑΣ
ΔΑΣΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
6977165248

ΜΕΛΟΣ
ΒΟΙΤΣΕΣ ΘΕΟΔOΣΗΣ 
6984207040

ΜΕΛΟΣ
ΑΨΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ


ΜΕΛΟΣ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣΑ.Δ.Ε.Δ.Υ.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συζητήθηκαν όλα τα σοβαρά και μεγάλα ζητήματα, που αφορούν τα Ασφαλιστικά Ταμεία των εργαζομένων στο Δημόσιο. Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επεσήμανε στον Υπουργό Εργασίας, ότι η σημερινή κατάσταση των Ασφαλιστικών Ταμείων, οφείλεται αποκλειστικά στον τρόπο διαχείρισης των αποθεματικών τους από το Κράτος, με ευθύνη των Κυβερνήσεων, όλων των τελευταίων δεκαετιών. Ειδικότερα, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. τόνισε, για ακόμα μία φορά, ότι τα Ταμεία των εργαζομένων στο Δημόσιο έχουν οδηγηθεί σήμερα σε δεινή θέση, εξαιτίας: 1. Της χρόνιας υφαρπαγής των αποθεματικών τους από το Κράτος, 2. Της κατευθυνόμενης εμπλοκής τους στο χρηματιστηριακό τζόγο, 3. Της χρησιμοποίησης των αποθεματικών τους για την κάλυψη κρατικών εισοδηματικών ή «κοινωνικών πολιτικών», χωρίς την ανάλογη κρατική ενίσχυσή τους, 4. Των κυβερνητικών επιλογών που οδήγησαν στον περιορισμό της απασχόλησης στο Δημόσιο και σε δραματική αλλαγή της σχέσης εργαζομένων – συνταξιούχων, καθώς και 5. Της πολιτικής επιλογής, εσχάτως, για υποχρεωτική υπαγωγή τους στο PSI, με συνέπεια το κούρεμα των κρατικών ομολόγων, που κατείχαν. Συνεπώς, στο σημερινό άκρως προβληματικό τοπίο και με την Κυβέρνηση να αποποιείται, επί της ουσίας, κάθε ευθύνη και εγγύηση για το επίπεδο παροχών της Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να γίνει καμία σοβαρή προσέγγιση ή πρόταση για διαρθρωτική αλλαγή, χωρίς να αποτελεί προαπαιτούμενο το ζήτημα της ανακεφαλαιοποίησης των Ταμείων (όπως άλλωστε συνέβη με τις Τράπεζες), της αποκατάστασης των ζημιών που έχουν υποστεί τα Ταμεία, εξαιτίας της διαδικασίας κουρέματος, στο πλαίσιο του PSI, καθώς και της αποκατάστασης των απωλειών τους, λόγω της χρόνιας και συστηματικής υφαρπαγής των αποθεματικών τους από το Κράτος. Από την πλευρά του ο Υπουργός Εργασίας αρνήθηκε να δεσμευτεί ως προς το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των Ασφαλιστικών Ταμείων –μεταξύ αυτών και των Επικουρικών- και σημείωσε ότι η πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να τηρήσει το «γράμμα του Νόμου» και ως εκ τούτου, να προχωρήσει στην ενοποίηση των Επικουρικών Ταμείων στο ΕΤΕΑ, εφόσον δεν ζητηθεί εμπροθέσμως (έως 31/12/2012) με τη συνυποβολή σχετικής αναλογιστικής μελέτης η μετατροπή τους σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ). Αναφορικά με το θέμα αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Κράτους στα Ασφαλιστικά Ταμεία, ο υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε ότι θα καταβληθεί στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων το ποσό του 1,138 δις ευρώ, ώστε να μπορεί το Ταμείο να καλύψει μέσα στο 2013, σαράντα χιλιάδες (40.000) περίπου δικαιούχους, ενώ παράλληλα δεσμεύτηκε ότι δεν τίθεται θέμα φορολόγησης των εφάπαξ βοηθημάτων. Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θεωρεί ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί προϊόν των προσπαθειών, των διεκδικήσεων και των αγωνιστικών κινητοποιήσεων μας της τελευταίας διετίας, δεν αντιμετωπίζει, όμως, συνολικά το πρόβλημα. Για αυτό τονίζει ότι, δεδομένων των τεράστιων μειώσεων που έχουν ήδη υποστεί τα εφάπαξ των Δημοσίων Υπαλλήλων, θα συνεχίσει τον αγώνα, κάνοντας χρήση όλων των μέσων που διαθέτει. Στο πλαίσιο αυτό, θα προσφύγει και δικαστικά για τη διεκδίκηση και αποκατάσταση των έως σήμερα απωλειών. Σε ό,τι αφορά, τέλος, στο ζήτημα που προέκυψε έπειτα από της αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, αναφορικά με τους επιτυχόντες των προκηρύξεων ΑΣΕΠ, 8Κ/2010 και 9Κ/2010, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο Υπουργός εξέφρασε εκ μέρους της Κυβέρνησης τη δέσμευση για άμεση, οριστική και νομικά στέρεα λύση, δηλώνοντας ότι η Κυβέρνηση θα προχωρήσει άμεσα τόσο στο διορισμό των επιτυχόντων της 8Κ/2010, όσο και στη διατήρηση των θέσεων των επιτυχόντων της προκήρυξης ΑΣΕΠ 9Κ/2010. Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.