Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2009

ΥΠΕΠΘ: Σχετικά με τη συμπλήρωση ωραρίου, την υπερωριακή απασχόληση και τις διαθέσεις εκπαιδευτικών σε περισσότερα του ενός σχολεία

Ι. Στο πλαίσιο της συμπλήρωσης ωραρίου, οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 21 του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146/τ.Α΄/13-07-06) ορίζουν ότι: «Εκπαιδευτικοί των κλάδων Αγγλικής Γλώσσας, Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Μουσικής, Καλλιτεχνικών μαθημάτων, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής, οι οποίοι, υπηρετούν στην πρωτοβάθμια η στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, διατίθενται από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη δευτεροβάθμια και αντιστρόφως για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. Η διάθεση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο εκπαιδευτικός, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Ο χρόνος διάθεσης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική του θέση για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης.»

Καθίσταται σαφές ότι με την εν λόγω διάταξη επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων αλλά και η διδασκαλία όλων των μαθημάτων ειδικοτήτων και οι εκπαιδευτικοί εξασφαλίζουν την επαγγελματική τους απασχόληση σε σχολεία της περιοχής τους.

Επίσης, στην παρ.7 της εγκυκλίου Φ12/935/Γ1/1212/06-09-96, αναφέρεται ότι: «Σε περίπτωση διάθεσης των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε περισσότερα του ενός σχολεία λαμβάνεται μέριμνα να μη διδάσκουν την ίδια μέρα σε σχολεία με διαφορετικό ωράριο λειτουργίας (να μη διδάσκουν πρωί και απόγευμα την ίδια ημέρα) εκτός αν οι ίδιοι το επιθυμούν».

Στην παρ.14 του άρθρου 14 του v.1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄), αναφέρεται ότι η διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται και οι εκπαιδευτικοί διατίθενται μερικά ή ολικά σε άλλα σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης ή σε τμήματα πρόσθετης διδακτικής βοήθειας καθώς και σε σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης.

ΙΙ. Αναφορικά με την υπερωριακή απασχόληση, σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.16 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ.17 του άρθρου 6 του Ν.3027/2002, αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων και οι απομένουσες δε δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού ή αν δικαιολογούν, μέχρι να προσληφθεί προσωρινός αναπληρωτής και εφόσον δεν υπάρχει προσφορά προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, ο σύλλογος των διδασκόντων αναθέτει την κάλυψη των ωρών αυτών σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. Αν ο σύλλογος διδασκόντων παραλείπει να αναθέσει την κάλυψη των ωρών αυτών η ανάθεση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Για την κάλυψη των ωρών του προγράμματος μπορεί να ανατεθεί προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία μέχρι πέντε (5) ώρες την εβδομάδα σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων και σε εκπαιδευτικούς άλλου σχολείου με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων, αν πρόκειται για το ίδιο σχολείο, ή με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, αν πρόκειται για άλλο σχολείο και εφόσον και στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει προσφορά για προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία». Επίσης, στην παρ. 18 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι «με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, είναι δυνατό να αυξηθούν μέχρι δέκα (10) οι ώρες προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, αν δεν καλύπτεται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας».

Είναι προφανές ότι βάσει των ανωτέρω άρθρων, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ή του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, μπορεί να γίνει η ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης από 5 έως 10 ώρες την εβδομάδα σε εκπαιδευτικό, με στόχο να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και η αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων λειτουργικών κενών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2009

Συνάντηση του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ

Πραγματοποιήθηκε, μόλις, στις 8/9/09 συνάντηση του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ με τον Υπουργό Παιδείας κ. Σπηλιωτόπουλο για τα προβλήματα έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς και της «νέας» γρίπης. Τη συνάντηση αυτή είχαμε ζητήσει από τις 22/7/09!
Λόγω της προεκλογικής περιόδου που διανύουμε η Ομοσπονδία αντικειμενικά δεν μπορούσε να αναδείξει προβλήματα που η επίλυσή τους απαιτεί νομοθετικές ρυθμίσεις.
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ κατέθεσε ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων και αιτημάτων για την αντιμετώπιση της νέας γρίπης στα σχολεία. Παράλληλα, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη μη συμμετοχή της Ομοσπονδίας στη διαμόρφωση των σχετικών εγκυκλίων που ήδη έχουν αποσταλεί στα σχολεία.
Οι προτάσεις του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ είναι οι ακόλουθες:
1. Σύνδεση του σχολείου με την πρωτοβάθμια υγειονομική φροντίδα (κινητές μονάδες, υποστήριξη των σχολικών μονάδων με ιατρικό – νοσηλευτικό προσωπικό).
2. Άμεση και ουσιαστική αύξηση της επιχορήγησης των σχολικών επιτροπών για υποδομές και υλικά μιας χρήσης που απαιτούνται, καθώς και για βελτίωση (επισκευή κ.λπ.) χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος (κυλικεία, τουαλέτες, κ.ά.). Η αύξηση της επιχορήγησης να είναι συνεχής έτσι ώστε να διατηρούνται οι χώροι υγειονομικά άρτιοι και αποτελεσματικοί.
3. Άμεση εφαρμογή του μέτρου των 25 μαθητών ανά τμήμα κατ’ ανώτατο όριο και ταυτόχρονη αύξηση των προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού με βάση τις πραγματικές ανάγκες.
4. Πρόσληψη – εκπαίδευση επαρκούς αριθμού καθαριστριών πλήρους ωραρίου σε όλα τα σχολεία. Όχι στις συμβάσεις έργου και στα ιδιωτικά συνεργεία καθαρισμού.
5. Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού που προέρχεται από τον υγειονομικό χώρο σε θέματα ενημέρωσης και πρόληψης της νέας γρίπης.
Ειδικότερα, για το ζήτημα της άμεσης μείωσης των μαθητών σε 25 ανά τμήμα επισημάναμε ότι, πέραν της παιδαγωγικής διάστασης του αιτήματος, αυτό επιβάλλεται και για υγειονομικούς λόγους.
Θέσαμε, επίσης, στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ επείγοντα αιτήματα του κλάδου που συνδέονται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Τα αιτήματα αυτά είναι τα εξής:
1. Να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να εξαιρεθεί το Υπουργείο Παιδείας από τους περιορισμούς της προεκλογικής περιόδου και να προχωρήσουν άμεσα οι διορισμοί αναπληρωτών, ώστε να καλυφθούν όλα τα λειτουργικά κενά.
2. Να ξεκινήσει άμεσα η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη. Οι προσλήψεις να γίνουν από τον πίνακα ωρομισθίων, κατά σειρά, ώστε να γίνει επιτέλους αδιάβλητο το σύστημα πρόσληψης. Να πληρωθούν άμεσα όσοι εργάστηκαν στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη την περσινή χρονιά. Επιπροσθέτως να καταργηθεί το ασυμβίβαστο των ωρομισθίων με άλλη μισθωτή εργασία.
3. Να τροποποιηθεί η εγκύκλιος που προβλέπει ότι διδάσκουν καθηγητές που έχουν περάσει την επιμόρφωση Β΄ επιπέδου και ελλείψει αυτών οι κάτοχοι ECDL στα μαθήματα που πειραματικά θα διδαχθούν με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Προτείνουμε να έχουν δικαίωμα να διδάσκουν τα μαθήματα αυτά και οι κάτοχοι πιστοποίησης στις βασικές δεξιότητες στους υπολογιστές. Θεωρούμε αδιανόητο το ΥΠΕΠΘ να χρησιμοποιεί κατόχους ιδιωτικών τίτλων, όπως είναι το ECDL. Να ξεκινήσει άμεσα η επιμόρφωση Β΄ επιπέδου πληροφορικής για όλους τους εκπαιδευτικούς.
4. Να ανασταλεί η εγκύκλιος που αφορά τους υπευθύνους εργαστηρίων πληροφορικής και φυσικών επιστημών, με την οποία καταργείται η απαλλαγή τους από άλλες εξωδιδακτικές ασχολίες, δεδομένου του φόρτου εργασίας που αναλαμβάνουν.
Ο Υπουργός Παιδείας μας ενημέρωσε ότι θα αυξηθούν τα κονδύλια προς τις Σχολικές Επιτροπές για την αντιμετώπιση της νέας γρίπης. Μας πληροφόρησε ότι τον όλο χειρισμό του προβλήματος της νέας γρίπης έχει αναλάβει το Υπουργείο Υγείας, ενώ θα υπάρχουν κινητές μονάδες υγείας ανά Νομαρχία και όχι αποκλειστικά για τα σχολεία όπως ζητήσαμε.
Σχετικά με τη μείωση μαθητών ανά τμήμα η απάντησή του ήταν θολή δεδομένου ότι απάντησε θετικά μόνο για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται πρόσθετο εκπαιδευτικό προσωπικό και δεν αντιμετωπίζεται κτιριακό πρόβλημα. Η Ομοσπονδία τόνισε ότι αντιλαμβάνεται τη μη μείωση μαθητών ανά τμήμα μόνο στην περίπτωση που το κτιριακό πρόβλημα είναι προφανές.
Επίσης, το αίτημα για πρόσληψη πρόσθετου αριθμού καθαριστριών πλήρους απασχόλησης απερρίφθη για οικονομικούς λόγους.
Το αίτημά μας για πρόσληψη των ωρομισθίων στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη από τον Ενιαίο Πίνακα με σειρά προτεραιότητας κατά δήλωση του Υπουργού έγινε δεκτό. Απαιτούμε κατά συνέπεια την άμεση διόρθωση στην σχετική εγκύκλιο, έτσι ώστε να υλοποιηθεί η προφορική δέσμευση του Υπουργού.
Σχετικά με το ζήτημα της πρόσληψης μονίμου προσωπικού και αναπληρωτών μας πληροφόρησε ότι η καθυστέρηση της πρόσληψης μονίμων εκπαιδευτικών σε ορισμένες ειδικότητες οφείλεται στην αργοπορία του ΑΣΕΠ, που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων. Τόσο στην περίπτωση αυτών των ειδικοτήτων μονίμων εκπαιδευτικών αλλά και των αναπληρωτών, το ΥΠΕΠΘ δεσμεύτηκε να κάνει σχετική εισήγηση στην Τριμελή Επιτροπή (Πρόεδρος από το Συμβούλιο της Επικρατείας, δύο μέλη από τον Άρειο Πάγο) που προβλέπεται από την εκλογική διαδικασία, ώστε να εξαιρεθεί το Υπουργείο Παιδείας από το «πάγωμα» διορισμών.
Ανακεφαλαιώνοντας η ΟΛΜΕ θεωρεί αρνητική τη στάση του Υπουργού Παιδείας στο ζήτημα της μείωσης του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα και στα μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της νέας γρίπης για να υποστηριχθούν ικανοποιητικά οι σχολικές μονάδες δεδομένης της έκτακτης κατάστασης που πιθανότατα θα αντιμετωπίσουμε. Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ εξαρχής γνώριζε ότι η συνάντηση με έναν υπηρεσιακό Υπουργό Παιδείας ήταν περιορισμένων προσδοκιών. Δυστυχώς, και η εκτίμησή μας αυτή, απεδείχθη εξαιρετικά αισιόδοξη.