Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ

Είναι ξεκάθαρο ότι οι οργανικές υπεραριθμίες , στις οποίες αναφέρομαι και αφορούν αυτή την χρονική στιγμή τις διαδικασίες του ΠΥΣΔΕ, καμία σχέση δεν έχουν με τους συναδέλφους που είναι προσωρινά τοποθετημένοι, ή βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και δεν έχουν οργανική θέση. ( Απαραίτητη διευκρίνιση αφού υπάρχει αυτή η σύγχυση ακόμη και σε συναδέλφους με πολλά χρόνια υπηρεσίας)

Α) ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
Τα γραφεία, μετά από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, καταγράφουν τις ώρες ανά ειδικότητα που λείπουν ή πλεονάζουν σε κάθε σχολική μονάδα για καθορισμό κενών-πλεονασμάτων.
Στις ειδικότητες που πλεονάζουν 11 ώρες και πάνω (δηλαδή η σχολική μονάδα δεν μπορεί να καλύψει τις υποχρεωτικές διδακτικές ώρες συγκεκριμένου κλάδου ή ειδικότητας) υφίσταται υπεραριθμία. Είναι προφανές ότι στη διαδικασία αυτή υπολογίζονται μόνο οι υπηρετούντες με οργανική θέση της συγκεκριμένης ειδικότητας στη σχολική μονάδα. π.χ. Αν το σύνολο των φιλολογικών ωρών α΄ ανάθεσης ενός σχολείου είναι 64 διδακτικές ώρες και υπάρχουν 4 φιλόλογοι με ωράριο 19 ώρες τότε πλεονάζει ένας φιλόλογος κατά 12 ώρες (υπάρχουν μόνο 64 ώρες ενώ χρειάζονται 76 για να καλύψουν ωράριο οι 4 φιλόλογοι 4*19=76. Επομένως υπάρχει μια υπεραριθμία, καθώς υπάρχει πλεόνασμα πάνω από 11 ώρες στη συγκεκριμένη ειδικότητα.
Διευκρινίζω ότι από το σύνολο των διδακτικών ωρών δεν αφαιρούνται οι ώρες που δεν διδάσκει πχ ο διευθυντής του σχολείου που έχει οργανική, ή του ΕΚΦΕ, του ΠΛΗΝΕΤ κλπ, ούτε λογίζονται σαν διδακτικές ώρες , για να προσμετρηθούν σε αυτές, οι ώρες μείωσης των υπευθύνων εργαστηρίων ή τομεαρχών. Είναι προφανές ότι οι ώρες αυτές θα υπολογιστούν στα λειτουργικά κενά, όπου και θα προηγηθούν, όπως αναφέρω και παρακάτω, οι συνάδελφοι που σήμερα χαρακτηρίζονται, πιθανά, υπεράριθμοι.
Β) ΠΩΣ ΟΡΊΖΕΤΑΙ Ο ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΌΣ
1) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα να δηλώσουν εντός τριών (3) εργάσιμών ημερών αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.
Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. χαρακτηρίζει ονομαστικά τους υπεράριθμους κατά σχολική μονάδα έχοντας υπόψη τα παρακάτω:
Α. Αν υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις υπεράριθμος θεωρείται αυτός που έχει το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.
Β. Αν κανείς δεν επιθυμεί να κριθεί ως υπεράριθμος χαρακτηρίζεται ως υπεράριθμος εκείνος που τοποθετήθηκε οργανικά τελευταίος στη σχολική μονάδα.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι)Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Τότε, σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμος χαρακτηρίζεται ο εκπαιδευτικός που έχει το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης. Προσοχή. Σε αυτή μόνο τη συγκεκριμένη περίπτωση, της ταυτόχρονης τοποθέτησης, αν υπάρχει εκπαιδευτικός που τοποθετήθηκε ως υπεράριθμος (με αίτηση άρσης υπεραριθμίας) το ίδιο σχολικό έτος αυτός σε καμία περίπτωση δε χαρακτηρίζεται υπεράριθμος.

π.χ Σε σχολική μονάδα τοποθετούνται το ίδιο σχολικό έτος 3 Μαθηματικοί από τους οποίους 2 (δύο) με μετάθεση ή βελτίωση και 1(ένας) με άρση υπεραριθμίας. Αν στη σχολική μονάδα προκύψει μια υπεραριθμία στους μαθηματικούς και αυτοί οι 3 είναι οι τελευταίοι τοποθετηθέντες και δεν θέλει κανείς να κριθεί ως υπεράριθμος, τότε σε καμία περίπτωση δε χαρακτηρίζεται υπεράριθμος αυτός που τοποθετήθηκε με άρση υπεραριθμίας αλλά αυτός από τους υπόλοιπους δύο που έχει το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης. Προηγείται δηλαδή αυτός που πήρε οργανική θέση την ίδια σχολική χρονιά με άρση υπεραριθμίας . Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι σύμφωνα με τα παραπάνω καλούνται από το ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν δήλωση (αν θέλουν) τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες στις οποίες υφίστανται τα οργανικά κενά εντός 10 (δέκα) ημερών.

Γ) ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΣ
1) Να κάνει δήλωση άρσης υπεραριθμίας γιατί θέλει να φύγει από τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα και τον ενδιαφέρουν οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν στην ίδια ομάδα σχολείων με το δικό του ή στην όμορη ομάδα Τότε: οι υπεράριθμοι τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα (πριν από τις τοποθετήσεις των μετατιθέμενων-αιτούντων βελτίωση) συγκεκριμένοι μόνο μεταξύ τους με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησης τους) σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και
2) Όποιος εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία (ίδια ομάδα)τότε κάνει δήλωση για τοποθέτηση-βελτίωση θέσης (αν δεν έκανε τον Νοέμβριο) και συνεξετάζεται ενιαία με όλους όσους ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτηση λόγω μετάθεσης στη βάση των αριθμών μονάδων μετάθεσης (εδώ δε χρειάζεται να έχει υπηρετήσει την οργανική του θέση).
3) Να μην κάνει τίποτα,. Η οργανική του θέση δε χάνεται όσο υφίσταται η συγκεκριμένη σχολική μονάδα και για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί ίδιος. Δεν προβλέπεται βάση του υφισταμένου νομικού πλαισίου αναγκαστική άρση υπεραριθμίας. Έτσι ο υπεράριθμος το Σεπτέμβριο:
α)θα παραμείνει στην ίδια σχολική μονάδα αν προκύψουν νέα λειτουργικά κενά από αποσπάσεις, παραιτήσεις, εκπαιδευτικές άδειες, γονικές μακροχρόνιες άδειες κ.τ.λ. Για αυτά τα λειτουργικά κενά προηγούνται για τοποθέτηση οι υπεράριθμοι. Θα προηγηθούν επίσης στις τοποθετήσεις στα λειτουργικά κενά της περιοχής μετάθεσής τους, αν κάνουν δήλωση τοποθέτησης, αλλά η διάθεσή τους θα γίνει σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο μονάδων μετάθεσής τους ( μεταξύ όλων των υπεραρίθμων της περιοχής μετάθεσης τους)
β) διατίθεται ή αποσπάται χωρίς αίτηση του εξ ολοκλήρου σε άλλη σχολική μονάδα της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατ’ αρχάς όποτε λαμβάνει «τις μονάδες μετάθεσης για δυσμενές συνθήκες που αντιστοιχούν στη σχολική μονάδα της διάθεσης εκτός αν οι μονάδες μετάθεσης για δυσμενές συνθήκες της οργανικής του θέσης είναι περισσότερες οπότε και λαμβάνει αυτές». Αν δεν υπάρχουν κενά στην ίδια περιοχή μετάθεσης τότε διατίθεται σε άλλη περιοχή μετάθεσης του ίδιου Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
γ) διατίθεται για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου και λαμβάνει αναλογικά «με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών τις μονάδες μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες που αντιστοιχούν στις σχολικές μονάδες της διάθεσης εκτός αν οι μονάδες μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες της οργανικής τους θέσης είναι περισσότερες οπότε και λαμβάνουν αυτές»


ΧΡΗΣΙΜΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι συνάδελφοι πρέπει να γνωρίζουν οπωσδήποτε τις ομάδες των σχολείων και τις αντίστοιχες όμορες ομάδες σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, όπως βέβαια και την περιοχή μετάθεσής τους
Συνάδελφοι, πιστεύω ότι με τα παραπάνω διευκρινιστικά, λύνονται οι όποιες απορίες έχετε στο ζήτημα των οργανικά υπεραρίθμων, και βέβαια πάντα στη διάθεσή σας αν χρειάζεται κάποια περαιτέρω διευκρίνιση.

Κυριακή, 24 Μαΐου 2009

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Καταρτίζεται Σύμβαση Μίσθωσης Έργου συνολικού ποσού ……..……………………………………… ευρώ, ( ……….. €) διεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 113 § 5 του Ν. 1892/90 (101 Α΄) και 5 § 15 Ν. 1894/90 (110 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 35 παρ. 4 του Ν. 3577/2007 (130 Α΄) και στη συνέχεια με το άρθρο 36 του Ν. 3699/ 2-10-2008 ΦΕΚ 199 Α’) και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ……………………………… 200…
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Το γραφείο του Προϊσταμένου του/της ………………… Γραφείου ή Διεύθυνσης …/θμιας Εκπαίδευσης ………………………………
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: α) Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ο.Σ.Κ. Α.Ε……………….…αφ’ ενός και β)……….………….. αφ’ ετέρου, κάτοικος……….. οδός………….. αρ……………….
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι πρώτοι αναθέτουν το έργο της σύμβασης στο δεύτερο /-η, που εφεξής αναφέρεται ως Εργολάβος Καθαρισμού και ο/η οποίος/-α το αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα:
1. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
Ο καθαρισμός ……………….. (…….) συνολικά αιθουσών διδασκαλίας που λειτουργούν στα χρονικά πλαίσια του κανονισμού ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, στις οποίες περιλαμβάνονται ………………….. (……) αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στο κλασικό τμήμα και ………………. (……) αίθουσες διδασκαλίας οι οποίες στεγάζουν τμήματα ολοήμερου σχολείου, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου.
2. ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ
α) Καθημερινός άψογος καθαρισμός μετά τη λήξη της σχολικής εργασίας.
β) Γενικός καθαρισμός όταν αρχίζει το σχολικό έτος και κατά τις διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα.
γ) Συμμόρφωση του/της εργολάβου καθαρισμού με τις υποδείξεις του/της Διευθυντή/ντριας του Σχολείου.
3. ΤΟΠΟΣ
(Σχολείο) ……………………………………………………………………..
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η σύμβαση συνάπτεται για το διδακτικό έτος 200… - 200… , ήτοι από …./…./200… μέχρι και …./…./200…
5. ΑΜΟΙΒΗ
α) Η αμοιβή του/της εργολάβου καθαρισμού για το έργο που θα προσφέρει για όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε συνολικό ποσό που ορίζεται με κοινή απόφαση υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων , για …………….. (….) συνολικά αίθουσες διδασκαλίας του προαναφερόμενου σχολείου, τον καθαρισμό των οποίων αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση ο/η ………………………………… , εργολάβος καθαρισμού. Το ύψος του ποσού της παρούσας σύμβασης ορίζεται με βάση την παραπάνω ΚΥΑ .
-Η αμοιβή θα πληρώνεται από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με την κοινή απόφαση υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων .
β) Στην αμοιβή περιλαμβάνεται η εισφορά του/της εργολάβου σε ΙΚΑ 11,42 % και ΕΤΕΑΜ 4,25 % -ή όση τυχόν οριστεί με νεότερη απόφαση του ΙΚΑ (η εργοδοτική εισφορά σε ΙΚΑ 19,83 % και ΕΤΕΑΜ 3,75 % -ή όση τυχόν οριστεί με νεότερη απόφαση του ΙΚΑ- καταβάλλεται από το ταμείο της Σχολικής Επιτροπής πέραν της αμοιβής ) .
γ) ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: Η αμοιβή του/της εργολάβου κατανέμεται σε δέκα (10) ισόποσες δόσεις και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα με εξοφλητική απόδειξη.
δ) Ο/Η εργολάβος καθαρισμού δεν δικαιούται δώρο Χριστουγέννων ή Πάσχα και επίδομα άδειας ή και οποιοδήποτε άλλο επίδομα που τυχόν χορηγείται στους/στις εργαζόμενους/νες, δεδομένου ότι η παρούσα είναι σύμβαση έργου και όχι εργασίας.
ε) Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιθουσών αυξηθεί ή ελαττωθεί, η αμοιβή αυξάνεται ή ελαττώνεται ανάλογα, με βάση πάντα την κατ΄ αποκοπή αμοιβή ανά αίθουσα και διδακτικό έτος που προβλέπουν οι παραπάνω κυα.
6. Η ανάθεση του έργου καθαρισμού στον/στην πιο πάνω αναφερόμενο/η ιδιώτη δεν θεωρείται μίσθωση εργασίας ούτε είναι δυνατή η μετατροπή της σε μίσθωση εργασίας.
7. Αποχή του/της εργολάβου καθαρισμού από την εργασία του μία ή περισσότερες μέρες στο διάστημα ενός μηνός συνεπάγεται την επιβολή προστίμου κατά την κρίση του εργοδότη ή την καταγγελία της σύμβασης.
8. Το έργο εκτελεί αυτοπροσώπως ο/η εργολάβος καθαρισμού και δεν μπορεί να αντικαθίσταται από άλλο πρόσωπο. Κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση ασθένειας του/της εργολάβου, αντικαθίσταται από άλλο πρόσωπο που υποδεικνύεται από τον/την ίδιο/α, αλλά εγκρίνει ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
9. Καταγγελία της σύμβασης μονομερώς από τον εργοδότη χωρίς άλλη ειδοποίηση γίνεται και σε περίπτωση που ο εργολάβος καθαρισμού δεν τηρεί έστω και έναν από τους όρους της σύμβασης αυτής.
Η σύμβαση αυτή μετά την ανάγνωση και τη βεβαίωση συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφεται. Το πρώτο αντίγραφο κατατίθεται στο αρχείο της Σχολικής Επιτροπής, το δεύτερο παραλαμβάνει ο/η εργολάβος καθαρισμού, και το τρίτο κρατείται στα γραφεία του Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ: α)τoν Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
Ο νόμιμος εκπρόσωπος ……………………….. Ο/Η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ


…………………………… …………………………….

Ημέρα αιμοδοσίας ΕΛΜΕ Εορδαίας ΔΕΥΤΕΡΑ 22-6-2009

Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι μπορούν να δώσουν αίμα, να προσέρχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο Νοσοκομείο της Πτολεμαϊδας, και να δίνουν με την υπενθύμιση ότι είναι για την ΕΛΜΕ.έγινε για να είναι δυνατή η προσφορά αίματος στους συναδέλφους ή σε συγγενικά τους πρόσωπα σε περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο.

Όταν χρειαστείτε εσείς ή κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο αίμα, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ΔΣ της ΕΛΜΕ.

Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η αιμοδοσία συμβάλλει στην ανανέωση των κυττάρων του αίματος και είναι διαδικασία αναζωογόνος για τον οργανισμό μας.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3528/07 αρ.50 παρ.5 ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ.
Οι δύο αυτές ημέρες άδειας είναι πέραν της ημέρας αιμοδοσίας και μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε κάθε περίπτωση δεν μεταφέρονται στο επόμενο ημερολογιακό έτος.

Από το Δ.Σ

"Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα"

Σας ενημερώνουμε ότι το νέο Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε.Ε. κατά την πρώτη συνεδρίαση του που έγινε 14/05/2009 στις 21:00 στα γραφεία της Ε.Λ.Μ.Ε.Ε., συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: •
Πρόεδρος : Δασωνίδης Αλέξανδρος
Αντιπρόεδρος : Τριανταφυλλίδης Βασίλειος
Γενικός Γραμματέας : Πολυχρονιάδης Νικόλαος
Οργανωτικός Γραμματέας : Μάρκου Σοφία
Ταμίας : Λαζαρίδης Αχιλλέας
Μέλη: α) Τσότσος Στέφανος β) Βόϊτσες Θεοδόσης
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Δασωνίδης Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης Νικόλαος

Σημ: Επόμενες τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ θα γίνουν:
(α) Τρίτη 19-5-2009 και ώρα 21.00
(β) Τρίτη 9-6-2009 και ώρα 21.00
(γ) Τρίτη 23-6-2009 και ώρα 21.00