Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

Υπερωριακή ΔιδασκαλίαΆρθρο 14
16. Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων και οι απομένουσες δε δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού η αν δικαιολογούν, μέχρι να προσληφθεί προσωρινός αναπληρωτής και εφόσον δεν υπάρχει προσφορά προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, ο σύλλογος των διδασκόντων αναθέτει την κάλυψη των ωρών αυτών σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. Αν ο σύλλογος διδασκόντων παραλείπει να αναθέσει την κάλυψη των ωρών αυτών, η ανάθεση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου (τροποποιήθηκε με την παρ. 17, άρθρο 6 του Ν. 3027/2002) .Για την κάλυψη των ωρών του προγράμματος μπορεί να ανατεθεί προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία μέχρι πέντε (5) ώρες την εβδομάδα σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων και σε εκπαιδευτικούς άλλου σχολείου με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων, αν πρόκειται για το ίδιο σχολείο, ή με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, αν πρόκειται για άλλο σχολείο και εφόσον και στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει προσφορά για προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία. Η διδασκαλία του μαθήματος της κοινωνιολογίας, αν δεν υπάρχουν καθηγητές του κλάδου κοινωνιολόγων, μπορεί να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς που έχουν διαπιστωμένες ειδικές σπουδές στην κοινωνιολογία και, αν δεν υπάρχουν τέτοιοι εκπαιδευτικοί, σε φιλόλογους ή πτυχιούχους νομικών και πολιτικών επιστημών ή οικονομολόγους.Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου χορηγείται εάν προηγουμένως καλυφθούν με υπερωριακή διδασκαλία οι ανάγκες των δημόσιων σχολείων. Οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπεται να διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία ή φροντιστήρια. Για τις παραβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 13.
17. Αν στο ίδιο σχολείο ή στα σχολεία της ίδιας ή γειτονικής πόλης ή κωμόπολης οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων δε δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού ή αν οι ώρες αυτές δεν καλύπτονται από μόνιμους εκπαιδευτικούς, μπορεί να ανατεθεί η διδασκαλία μαθημάτων ή η διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων με ωριαία αντιμισθία σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, άλλους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή σε ιδιώτες που έχουν τα προσόντα των κλάδων αυτών, εκτός από τους ιδιοκτήτες και τους διευθυντές φροντιστηρίων και όσους διδάσκουν σε αυτά. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητο το πτυχίο των παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ, αν δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι με το πτυχίο αυτό. Με την παραπάνω διαδικασία μπορεί να ανατίθεται η διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών σε αξιόλογο αριθμό αλλόδοξων μαθητών των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε ιδιώτες που έχουν πτυχίο Θεολογικής σχολής αντίστοιχου δόγματος ΑΕΙ της αλλοδαπής και απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου.
18. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, προαιρετικής ή υποχρεωτικής, καθώς και ανάθεση διδασκαλίας με ωριαία αντιμισθία, επιτρέπεται μόνο αν οι καθηγητές της ίδιας ειδικότητας έχουν καλύψει το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας τους. Τα όργανα, ο τρόπος επιλογής και η διαδικασία για την ανάθεση διδασκαλίας στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, είναι δυνατό να αυξηθούν μέχρι δέκα (10) οι ώρες προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, αν δεν καλύπτεται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.
19. Η ωριαία αντιμισθία ορίζεται στο {( ένα ενενηκοστό (1/90) )} των κάθε είδους μηνιαίων αποδοχών του εισαγωγικού βαθμού του αντίστοιχου κλάδου, χωρίς επίδομα οικογενειακών βαρών.
Άρθρο 7
2. Στο τέλος του άρθρου 17 του ν. 1505/1984 προστίθεται παράγραφος 10, που έχει ως εξής:
<<10 .="" 1988="" 1="" 504="" 62712="" b="">>.
Η απόφαση αυτή κυρώνεται με το άρθρο αυτό και έχει ισχύ νόμου από την έκδοσή της. Το κείμενο της κυρούμενης απόφασης έχει ως εξής:
"Αριθ. 62712/2479
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη την επείγουσα ανάγκη ρύθμισης ορισμένων θεμάτων των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποφασίζουμε:
1. H αποζημίωση για υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η ωριαία αντιμισθία των εκπαιδευτικών ή άλλων δημοσίων υπαλλήλων ή ιδιωτών που διδάσκουν στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται, για κάθε ώρα διδασκαλίας στο ένα εβδομηκοστό (1/70) των κάθε είδους μηνιαίων αποδοχών του εισαγωγικού βαθμού του αντιστοίχου κλάδου, χωρίς επίδομα οικογενειακών βαρών από 1ης Ιουλίου 1988.
Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται από την ημερομηνία έναρξης της διδασκαλίας, όπως βεβαιώνεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, καθώς και για το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των σχολείων μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται και για τους διδάσκοντες στα δημοτικά σχολεία τα μαθήματα Φυσικής Αγωγής, Μουσικής, Ξένων Γλωσσών και Καλλιτεχνικών μαθημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.12 του ν.1566/1985.
2. ………."

Καθορισµός δικαιολογητικών δαπανών υπερωριακής διδασκαλίας µονίµων και αναπληρωτών καθηγητών, διδασκαλίας ωροµισθίων καθηγητών, καθώς και συµπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη
……………………………………
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε
Καθορίζουµε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή των αναφεροµένων στο θέµα δαπανών, ως ακολούθως:
Α. Υπερωριακή διδασκαλία µονίµων και αναπληρωτών καθηγητών
1. Απόφαση ανάθεσης του αροδίου οργάνου.
Σηµειώνεται ότι: α) Μέχρι 5 ώρες υπερωριακής διδασκαλίας την εβδοµάδα, η ανάθεση γίνεται ε απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων, αν πρόκειται για το ίδιο σχολείο, ή µε απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου (ΠΥΣΔΕ), αν πρόκειται για άλλο σχολείο και β) Πέραν των 5 ωρών υπερωριακής διδασκαλίας και µέχρι 10 ώρες εβδοµαδιαίως, η ανάθεση γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου ΠΥΣΔΕ.
2. Ωρολόγιο πρόγραµµα σχολείου, στο οποίο θα αναγράφονται τα µαθήµατα που διδάσκει ο κάθε καθηγητής, ανά τµήµα και ανά ώρα, θεωρηµένο από το αρµόδιο όργανο.
3. Κατάσταση πληρωµής σε 2 αντίτυπα ή σε 3 για περισσότερους από ένα δικαιούχο, στην οποία θα αναφέρονται: Ονοµατεπώνυµο δικαιούχων, πατρώνυµο, ΑΦΜ, ΜΚ, ώρες διδασκαλίας που πραγµατοποίησαν, ωροίσθιο, συνολικό ποσό, κρατήσεις, σύνολο κρατήσεων, καθαρό πληρωτέο ποσό στους δικαιούχους και υπογραφές αυτών.
Επί της κατάστασης αυτής βεβαιώνονται:
Ι. Από το αρµόδιο όργανο (Δ/ντής Σχολείου) τα εξής:
α) Οι εν λόγω καθηγητές πραγµατοποίησαν τις αναφερόµενες για τον καθένα ώρες υπερωριακής διδασκαλίας.
β) Οι υπερωρίες έγιναν πέραν του υποχρεωτικού τους ωραρίου.
γ) Οι άλλοι καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας µε τους ανωτέρω έχουν συµπληρώσει το υποχρεωτικό τους ωράριο.
δ) Το γνήσιο των υπογραφών.
ΙΙ. Από τους απασχολούµενους υπερωριακά καθηγητές : ότι δεν έχουν πληρωθεί για την ίδια αιτία από άλλη πηγή και ότι το σύνολο των αποζηµιώσεών τους για κάθε µήνα δεν υπερβαίνει το ποσοστό 30% του1/8 των ετήσιων τακτικών αποδοχών τους.
Β. Διδασκαλία ωροµίσθιων καθηγητών
Σύµβαση εργασίας
Πράξη ανάληψης υπηρεσίας
Επί πλέον, αναλογικά, τα δικαιολογητικά 2 και 3 της περίπτωσης Α. Επί της κατάστασης πληρωµής βεβαιώνονται από το αρµόδιο όργανο (Δ/ντής Σχολείου) τα α, γ και δ της περίπτωσης Α.3.Ι.
Γ. Συµπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου καθηγητών
1. Απόφαση για συµπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου του Προϊσταµένου της Δ/νσης Β/θµιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρµόδιου ΠΥΣΔΕ σε σχολείο άλλης πόλης ή κωµόπολης.
2. Υπεύθυνη Δήλωση, για τον τόπο της µόνιµης κατοικίας των δικαιούχων.
Επί πλέον, αναλογικά, τα δικαιολογητικά 2 και 3 της περίπτωσης Α.
Επί της κατάστασης πληρωµής βεβαιώνονται:
Ι. Από το αρµόδιο όργανο (Δ/ντής Σχολείου) τα α και δ της περίπτωσης Α.3.Ι.
ΙΙ. Από τους απασχολούµενους καθηγητές, όπως στην περίπτωση Α.3.ΙΙ.
Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Λήξη προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας
Ύστερα από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας. σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με την αρ. 62712/2479/ ΦΕΚ 504Β΄/19-7-1988 κοινή υπουργική απόφαση, υπερωριακή αποζημίωση καταβάλλεται και για το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων των μαθημάτων, που δίδαξαν οι εκπαιδευτικοί υπερωριακά στο ίδιο ή σε διαφορετικό σχολείο από αυτό που ανήκουν οργανικά.
Άρθρο 16
Υπερωριακή εργασία
6. Στις ρυθμίσεις των διατάξεων του άρθρου αυτού δεν εμπίπτει το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάθεση διδα­σκαλίας του μαθήματος της ειδικότητας του, προαιρετι­κής ή υποχρεωτικής (επιμίσθιο), της οποίας η ωριαία αμοιβή εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ύψος που έχει διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νό­μου. Η αποζημίωση αυτή μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο­νομικών και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Επειδή μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου 2005 δεν εκδόθηκε νεώτερη απόφαση, δίνουμε την τιμή της υπερωριακής αποζημιώσεως , όπως αυτή προκύπτει:
Για εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο 18 9,21 Ευρώ.
Για εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο 16 9,36 Ευρώ.
Για εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο 22 8,55 Ευρώ.
Για εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο 26 7,92 Ευρώ.
Υποχρεωτική υπερωριακή διδασκαλία
Επειδή έχει διαπιστωθεί ότι σε πολλά σχολεία υπάρχουν ώρες διδασκαλίας που δεν μπορούν να καλυφθούν με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων και δεδομένου ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατή η εξεύρεση ωρομισθίου προσωπικού για την κάλυψή τους, παρακαλούμε να εφαρμόσετε τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 14 του Ν.1566/85 σύμφωνα με τις οποίες, εφόσον δεν υπάρχει προσφορά προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας από το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό, ανατίθεται υποχρεωτική υπερωριακή διδασκαλία για τη κάλυψη των σχετικών αναγκών.

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με υπερωριακή εργασία-συμπλήρωση ωραρίου για κάλυψη λειτουργικών κενών στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.16 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30.9.1985 τ.Α΄) ορίζεται ότι: «στις περιπτώσεις που οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων και οι απομένουσες δε δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού, ή αν δικαιολογούν, μέχρι να προσληφθεί προσωρινός αναπληρωτής και εφόσον δεν υπάρχει προσφορά προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, ο σύλλογος των διδασκόντων αναθέτει την κάλυψη των ωρών αυτών σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. Για την κάλυψη των ωρών του προγράμματος μπορεί να ανατεθεί προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία μέχρι πέντε (5) ώρες την εβδομάδα σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων και σε εκπαιδευτικούς άλλου σχολείου με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων, αν πρόκειται για το ίδιο σχολείο, ή με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, αν πρόκειται για άλλο σχολείο και εφόσον και στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει προσφορά για προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία…».
Από τις διατάξεις του ίδιου άρθρου παρ.18 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι: «Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, προαιρετικής ή υποχρεωτικής, καθώς και ανάθεση διδασκαλίας με ωριαία αντιμισθία επιτρέπεται μόνον αν οι καθηγητές της ίδιας ειδικότητας έχουν καλύψει το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας τους…Με Υπουργική Απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, είναι δυνατό να αυξηθούν μέχρι δέκα (10) οι ώρες προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, αν δεν καλύπτεται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας».
Από τις διατάξεις του ίδιου άρθρου παρ.21 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 και των παραγράφων 13 έως 20 αυτού του άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους προσωρινούς αναπληρωτές και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου».
Από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.17 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/28.6.2002 τ.Α΄) ορίζεται ότι:
17. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ.16 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Αν ο σύλλογος διδασκόντων παραλείπει να αναθέσει την κάλυψη των ωρών αυτών, η ανάθεση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου».
Συναφείς και οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ.5 του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146/13.7.2006 τ.Α΄) για την εφαρμογή των οποίων σας απεστάλη το αριθ.Φ.361.1/757/122514/Δ1/30.10.2007 έγγραφό μας.
Οι προαναφερθείσες διατάξεις στόχο έχουν τη διαρκή παρουσία εκπαιδευτικών στα σχολεία για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας αυτών.
Κατόπιν ερωτημάτων-αιτημάτων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, τα οποία προκύπτουν, κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή των προαναφερθεισών διατάξεων τόσο στους κοινούς κλάδους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και στους αποκλειστικά, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, κλάδους, όπως π.χ. στον κλάδο ΠΕ70-Δασκάλων καθόσον έχει εξαντληθεί ο πίνακας υποψηφίων αναπληρωτών αλλά και στους λοιπούς κλάδους για τους οποίους δεν υπάρχουν υποψήφιοι προς πρόσληψη στην εκάστοτε περιοχή, στην οποία υπάρχει λειτουργικό κενό αναπληρωτή ή ωρομισθίου.
Ειδικότερα στις περιπτώσεις που εκπαιδευτικοί, μόνιμοι ή αναπληρωτές, του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων έχουν τοποθετηθεί σε Τμήματα ΄Ενταξης ή για την κάλυψη αναγκών παράλληλης στήριξης και υπάρχουν λειτουργικά κενά στα κανονικά σχολεία, θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα κάλυψης των αναγκών των σχολείων αυτών, για τους προαναφερθέντες λόγους, και για την κάλυψη των αναγκών στα Τμήματα ΄Ενταξης κ.λ.π. να προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί από τους πίνακες υποψηφίων των ειδικοτήτων ειδικής αγωγής ή σε περίπτωση έλλειψης να εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις αυτές οι ίδιες ως άνω διατάξεις.
Επισημαίνεται η αναγκαιότητα διαρκούς συνεργασίας μεταξύ των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την άμεση αντιμετώπιση των προκυπτόντων λειτουργικών κενών και τη συνετή διαχείριση του υπηρετούντος προσωπικού σε κάθε εκπαιδευτική περιφέρεια.
Το Υπουργείο είναι σε επαγρύπνηση για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών και επίλυση των προβλημάτων στο πλαίσιο των εφικτών λύσεων που εξασφαλίζεται με την ορθή διαχείριση του συνόλου των διοικητικών και οικονομικών μέσων λειτουργίας, με τη συνεργασία σας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ανάθεση υπερωριακής εργασίας-συμπλήρωση ωραρίου για κάλυψη λειτουργικών κενών στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σχετ: Το αρίθμ. Φ.361.1/857/131179/Δ1/19-11-2007 κοινό έγγραφο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Κατόπιν ερωτημάτων σας και σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, που αφορά στην ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε μόνιμους εκπαιδευτικούς, προσωρινούς αναπληρωτές ή εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
1. Βάσει του άρθρου 14 παρ.16 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30.9.1985 τ.Α΄) η υπερωριακή απασχόληση μέχρι πέντε (5) ώρες την εβδομάδα ανατίθεται με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων ή του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Επισημαίνεται δε, ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει προσφορά για προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία από εκπαιδευτικούς η απόφαση ανάθεσης είναι υποχρεωτική (βάσει του εν λόγω άρθρου, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 6, παρ.17 του Ν.3027/2002).
2. Βάσει του άρθρου 14 παρ.18 του Ν.1566/1985 η ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης από έξι (6) έως δέκα (10) ώρες εγκρίνεται με Υπουργική Απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε στην κάλυψη λειτουργικών κενών με ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης πέραν των 5 ωρών για την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε έγγραφο στις Υπηρεσίες μας με τα προτεινόμενα ονόματα εκπαιδευτικών και τις προτεινόμενες ώρες εβδομαδιαίας υπερωριακής απασχόλησης ανά εκπαιδευτικό, συνοδευόμενο από την πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δίνονται πληροφορίες για υπερωρίες
Ύστερα από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας και την αριθμ. 1941/22.8.96 γνώμη του γραφείου Νομικού Συμβούλου στης Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.. σας γνωρίζουμε τα εξής :
1. Εάν συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν καλύπτονται από το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των υπηρετούντων στο σχολείο μονίμων ή με σύμβαση αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών και β) οι απομένουσες ώρες διδασκαλίας μετά και από τις ρυθμίσεις λειτουργικών υπεραριθμιών δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού, πρέπει να προσλαμβάνεται αναπληρωτής εκπαιδευτικός.
2. Εάν οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν καλύπτονται από το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και οι απομένουσες ώρες δεν δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού τότε είναι δυνατό οι ώρες αυτές ανατεθούν στους εκπαιδευτικούς του σχολείου ή των πλησιέστερων σ` αυτό σχολείων με προαιρετική ή υποχρεωτική υπερωριακή διδασκαλία ή να προσληφθεί προσωρινός αναπληρωτής με μειωμένο ωράριο (άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 1566/85) ή ωρομίσθιος (άρθρο 14 παρ. 17 του ν. 1566/85).
3. Σε κάθε περίπτωση μέχρι την πρόσληψη αναπληρωτή ή ωρομίσθιου, οι απομένουσες ώρες διδασκαλίας καλύπτονται όπως προβλέπεται στην παρ. 16 του άρθρου 14 του ν. 1566/85. Η ρύθμιση αυτή είναι γενική και δεν εφαρμόζεται στους Δ/ντές Υποδ/ντές κ.λ.π. των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν, όσον αφορά το ωράριο διδασκαλίας ειδική ρύθμιση.
Άλλωστε θα ήταν παράλογο από τη μια ο νόμος να τους απαλλάσσει από κάποιες ώρες διδασκαλίας, με τον προφανή σκοπό να ασκούν κατά τις ώρες αυτές καλλίτερα τα καθήκοντα τους και από την άλλη να τους παρέχει τη δυνατότητα ή να τους υποχρεώνει να διδάσκουν τις ώρες αυτές έπ` αμοιβή.
Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, όπου η κάλυψη των ωρών διδασκαλίας που απομένουν είναι εξ αντικειμένου αδύνατη, τότε και μόνο, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι δυνατό να ανατίθεται στους έχοντες το ως άνω μειωμένο ωράριο εκπαιδευτικούς, υπερωριακή διδασκαλία.
Δίνονται πληροφορίες για υπερωρίες σε συνέχεια του εγγράφου Δ2/21669/03-10-1996
Σε συνέχεια του αριθμ. Δ2/21669/5-10-96 εγγράφου μας που αφορά ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς, σας γνωρίζουμε τα εξής ως προς την παράγραφο που αναφέρεται ότι όπου η κάλυψη των ωρών διδασκαλίας που απομένουν είναι εξ αντικειμένου αδύνατη, τότε και μόνο, με απόφαση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, είναι δυνατό να ανατίθεται στους έχοντες το ως άνω μειωμένο ωράριο εκπαιδευτικούς, υπερωριακή διδασκαλία".
Τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο έχουν την έννοια ότι ΜΟΝΟ σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μπορεί να γίνεται ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας στους έχοντες μειωμένο ωράριο: όπως ανάγκη διδασκαλίας μαθήματος στο ίδιο τμήμα από τον ίδιο καθηγητή, παραμεθόριες περιοχές - δυσπρόσιτες περιοχές - μικρά νησιά, όπου είναι αντικειμενικά αδύνατη η εξεύρεση αναπληρωτή ή ωρομισθίου.
Η μείωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας γίνεται για την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων, που έχουν ανατεθεί στους εκπ/κούς και ως εκ τούτου δεν μπορεί να τους ανατίθεται υπερωριακή διδασκαλία.
Επομένως στις προτάσεις που μας στέλνετε για έγκριση υπερωριών να μην περιλαμβάνονται εκπ/κοί με μειωμένο ωράριο. Σε όσες περιπτώσεις, που ήδη μας έχετε στείλει καταστάσεις εκπ/κών που περιέχουν καθηγητές με μειωμένο ωράριο έχουν εγκριθεί οι υπερωρίες μόνο όσων έχουν πλήρες ωράριο διδασκαλίας.
Σε περίπτωση, που εκ παραδρομής έχουν εγκριθεί υπερωρίες σε εκπ/κούς που δε δικαιούνται να μας ενημερώσετε ώστε να γίνει τροποποίηση της σχετικής απόφασης.
Ανάθεση υπερωριών σε πολύτεκνους εκπ/κούς
Στα πλαίσια της προσπάθειας για ενίσχυση των πολύτεκνων εκπαιδευτικών, παρακαλούμε να δώσετε τις αναγκαίες οδηγίες ώστε, στις περιπτώσεις ανάθεσης ωρών υπερωριακής διδασκαλίας να ανατίθενται, όπου είναι δυνατόν, κατά προτεραιότητα στους κατά τον νόμο πολύτεκνους εκπαιδευτικούς.
Υπερωρίες Δ/ντων - Υπδ/ντων . κ.λ.π. Σχολείων Δ. Ε.
Σε συνέχεια παλαιοτέρων εγκυκλίων μας ( Δ2/21669/96 . Δ2/26818/96 .και Δ2/20807/30 - 09 - 97 ) διευκρινίζουμε εκ νέου ότι οι εκπ/κοί οι οποίοι ασκούν καθήκοντα Διευθυντή , Υποδιευθυντή , Διευθυντή ΣΕΚ , Υπεύθυνου Τομέα ΣΕΚ . Υπεύθυνων Εργαστηρίων , Υπευθύνου προαιρετικών μαθημάτων κ.λ.π. των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν μειωμένο ωράριο από το νόμο (αρ. 14 , παρ. 13 α . γ. του Ν. 1566/85 ) προκειμένου να μπορούν να ανταποκρίνονται στις πρόσθετες υποχρεώσεις της θέσης τους . Κατόπιν τούτου , μπορεί να ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς αυτούς ώρες υπερωριακής διδασκαλίας μόνο όταν είναι αδύνατη ή , εν πάση περιπτώσει . εξαιρετικά δύσκολη η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών με άλλο τρόπο , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16 του αρ. 14 του Ν. 1566/85 . Οπωσδήποτε η εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών εναπόκειται στο οικείο Π. Υ.Σ.Δ.Ε.
Κατά το τρέχων σχολικό έτος από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. θα πρέπει να συνεκτιμηθούν , ως πραγματικό γεγονός και οι ενδεχόμενες δυσμενείς παιδαγωγικές συνέπειες που θα έχει η αντικατάσταση στο μέσο της χρονιάς κάποιου από τους παραπάνω εκπαιδευτικούς από ωρομίσθιο ή αναπληρωτή . (Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να αποφασιστεί η διατήρηση της ανάθεσης υπερωριών στα εν λόγω στελέχη μέχρι και το τέλος της σχολικής χρονιάς . )

Ανάθεση προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας
Όπως είναι γνωστό, η ανάθεση προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 16 και 18 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α` /30-9-1985).
Πιο συγκεκριμένα, για την κάλυψη των αναγκών του ωρολογίου προγράμματος, εφόσον αυτές δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν με άλλο τρόπο (π. χ. πρόσληψη αναπληρωτή), μπορεί να ανατεθεί με απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία μέχρι πέντε (5) ώρες την εβδομάδα σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. Αν ο σύλλογος διδασκόντων παραλείπει να αναθέσει την κάλυψη των ωρών αυτών, η ανάθεση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου (άρθρο 6, παρ. 17 του Ν. 3027/ΦΕΚ 152/28-6-2002). Το οικείο περιφερειακό συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέσει την κάλυψη των ωρών αυτών σε εκπαιδευτικούς άλλου σχολείου.
Οι ώρες προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, εάν δεν καλύπτεται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, είναι δυνατόν, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, να αυξηθούν σε δέκα (10) με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Διοίκησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης κατόπιν της σχετικής υπουργικής απόφασης αρ. 35235/ΣΤ5/16-4-2004, ΦΕΚ 583Β` με θέμα "Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής `Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα , στους Ειδικούς Γραμματείς κ.λ.π." . Σε κάθε περίπτωση η σχετική πράξη του περιφερειακού συμβουλίου θα πρέπει να διαβιβάζεται στην υπηρεσία μας σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός το πολύ από την ημερομηνία ανάθεσης, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση, και θα αφορά μόνο ώρες υπερωριακής διδασκαλίας ωρολογίου προγράμματος πέραν των πέντε (5) ωρών. Ως λήξη των υπερωριών ορίζεται το τέλος των μαθημάτων και όχι του διδακτικού έτους.
Υπενθυμίζουμε ότι το οικείο περιφερειακό συμβούλιο, σε περίπτωση που ζητείται από το ΥΠΕΠΘ έγκριση ωρών προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας ωρολογίου προγράμματος για διευθυντές, υποδιευθυντές, υπευθύνους τομέων ΣΕΚ, υπευθύνους εργαστηρίων, υπευθύνους ενισχυτικής διδασκαλίας κ.λ.π., κατά τα οριζόμενα στην αρ. Δ2/20807/30-9-1997 εγκύκλιο μας, θα πρέπει να αιτιολογεί πλήρως στην πράξη του την αναγκαιότητα ανάθεσης σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς και να δηλώνεται ότι η υπερωριακή απασχόληση αφορά σε κάλυψη ωρών ωρολογίου προγράμματος. Σε αντίθετη περίπτωση η σχετική πράξη θα επιστρέφεται.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. Δ2/20807/30-9-1997 εγκύκλιος.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Πληροφορίες σχετικά με ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας στους εκπ/κούς της Δ.Ε.
Με την έναρξη του σχολικού έτους σας γνωρίζουμε τα εξής σχετικά: Ι) με την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας πέραν των πέντε (5) ωρών του ωρολογίου προγράμματος και ΙΙ) με την ανάθεση ωρών διδασκαλίας προγράμματος, ενισχυτικής διδασκαλίας πρόσθετης διδακτικής βοήθειας, περιβαλλοντικής εκπ/σης κ.λ.π.
Ι) Από τις διατάξεις της παρ.16 του άρθρου 14 του Ν.1566/85 προκύπτουν τα ακόλουθα:
Α. Αν α) οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν καλύπτονται από το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των υπηρετούντων στο σχολείο μονίμων ή με σύμβαση αορίστου χρόνου εκπ/κών και β) οι απομένουσες ώρες διδασκαλίας μετά και από τις ρυθμίσεις, λειτουργικών υπεραριθμιών δικαιολογούν θέση εκπ/κού εφόσον συντρέχουν σωρευτικά και οι δύο αυτές προϋποθέσεις, τότε πρέπει να προσληφθεί αναπληρωτής εκπ/κός.
Β. Αν α) οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν καλύπτονται από το υποχρεωτικό, ωράριο διδασκαλίας και β) οι απομένουσες ώρες δε δικαιολογούν θέση εκπ/κού τότε παρέχεται η διακριτική ευχέρεια οι ώρες αυτές να ανατεθούν με πρόσληψη σε προσωρινό αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο (άρθρο 17 παρ. 2 του Ν. 1566/85). Μέχρι δε να προσληφθεί αναπληρωτής, οι απομένουσες ώρες να καλυφθούν με προαιρετική ή υποχρεωτική διδασκαλία, όπως στην (Α) περίπτωση, ή να ανατεθεί προαιρετική ή υποχρεωτική υπερωριακή διδασκαλία στους εκπ/κούς του σχολείου ή των πλησιέστερων σ` αυτό σχολείων ή να προσληφθεί ωρομίσθιος.
Γ. Σε κάθε περίπτωση μέχρι την πρόσληψη αναπληρωτή ή ωρομισθίου οι απομένουσες ώρες διδασκαλίας καλύπτονται όπως προβλέπεται στην παρ.16 του άρθρου 14 του Ν. 1566/85. Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται στους Δ/ντές, Υποδ/ντές, Δ/ντές ΣΕΚ, Υπεύθυνους Τομέα ΣΕΚ, Υπεύθυνους Εργαστηρίων ,Υπεύθυνους προαιρετικών μαθημάτων κ.λ.π. των σχολείων της Β/θμιας Εκπ/σης, προκειμένου να ασκούν απρόσκοπτα το καθήκοντα που τους έχουν, ανατεθεί. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας στους ανωτέρω είναι δυνατή ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: όπως ανάγκη διδασκαλίας μαθήματος στο ίδιο τμήμα από τον ίδιο καθηγητή, παραμεθόριες περιοχές - δυσπρόσιτες περιοχές - μικρά νησιά, όπου είναι αντικειμενικά αδύνατη η εξεύρεση αναπληρωτή ή ωρομισθίου.
Προκειμένου να αποφευχθούν παραλήψεις που παρατηρήθηκαν το σχ. έτος 1996-97 σας τονίζουμε το εξής:
α. Δεν θα ανατίθενται υπερωρίες στους Δ/ντές, Υποδ/ντές Δ/ντές ΣΕΚ, Υπεύθυνους Τομέων ΣΕΚ, Υπεύθυνους Εργαστηρίων Υπεύθυνους προαιρετικών μαθημάτων κ.λ.π. των σχολείων της Β/θμιας Εκπ/σης εκτός των εξαιρετικών περιπτώσεων που θα αιτιολογούνται επαρκώς στις πράξεις των Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
β. Οι πράξεις των Π.Υ.Σ.Δ.Ε. που θα διαβιβάζονται για έγκριση στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. θα αφορούν ΜΟΝΟ ώρες υπερωριακής διδασκαλίας πέραν των πέντε(5) ωρών του ωρολογίου προγράμματος με τον ακόλουθο πίνακα.
Α.α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΛΑΔΟΣ
ΟΡΓΑΝ. ΘΕΣΗ
ΥΠΕΡ. ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 5 ΩΡΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ
ΛΗΞΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


γ. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον αριθμό των υπερωριών (πέραν των πέντε) ώστε αυτές να μην υπερβαίνουν τις πέντε ώρες την εβδομάδα.
Στις περιπτώσεις που ο εκπ/κός έχει πάρει με απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αρχικά κάποιες ώρες (π.χ. 1,2,3,4)και κατά τη διάρκεια του σχ. έτους ζητηθούν επιπλέον ώρες δεν θα πρέπει αυτές αθροιστικά να υπερβαίνουν τις πέντε(5).
Σημειώνουμε ότι όσες πράξεις των Π.Υ.Σ.Δ.Ε. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτουμε θα επιστρέφονται.
ΙΙ) Για την υλοποίηση προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας ,πρόσθετης διδακτικής βοήθειας, περιβαλλοντικής εκπ/σης κ.λ.π. σας πληροφορούμε τα εξής:
Α) Η ανάθεση των ωρών διδασκαλίας στα ως άνω τμήματα δεν θα υπερβαίνουν τις δέκα(10) ώρες εβδομαδιαίως και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 και 27 του Ν.1304/82. Δεν είναι υπερωρίες κατά την έννοια της διατάξεως της παρ.16 του άρθρου 14 του Ν.1566/85 και συνεπώς δεν απαιτείται ούτε η έγκριση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για τις περιπτώσεις που ο χρόνος απασχόλησης στα τμήματα αυτά είναι πάνω από πέντε(5) ώρες.
Β) Αρμόδίο όργανο για την ανάθεση των ως άνω ωρών διδασκαλίας είναι ο Σύλλογος των διδασκόντων εφόσον οι εκπ/κοί στους οποίους ανατίθενται οι ώρες διδασκαλίας ανήκουν στο ίδιο σχολείο που λειτουργεί το πρόγραμμα. Διαφορετικά, δηλ οσάκις στο πρόγραμμα αυτό διδάσκουν εκπ/κοί που ανήκουν σε άλλα σχολεία αρμόδιο όργανο είναι το οικείο Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
Γ) Οι ώρες που ανατίθενται για τα προγράμματα αυτά, χρεώνονται στο σχολείο που πραγματοποιούνται τα προγράμματα.
Δ) Στους εκπ/κούς που ασκούν Δ/ντικά κ.λ.π. καθήκοντα (περίπτωση Ι.Γ`) είναι επιτρεπτή η ανάθεση υπερωριών στα αναφερόμενα προγράμματα με την προϋπόθεση ότι οι εκπ/κοί αυτοί έχουν καλύψει το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και οι ώρες αυτές πραγματοποιούνται μετά τις ώρες λειτουργίας των σχολείων τους
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Παρέχουμε πληροφορίες
Σχετ. έγγραφό σας αρ. Δ2/4872/10.4.91
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου αναφορικά με την αναδρομική έγκριση υπερωριακής εργασίας και καταβολή αναδρομικά της σχετικής αποζημιώσεως, στην εκπ/κό του Λυκείου Νεστορίου, σας πληροφορούμε τα εξής:
Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την 302/7.9.83 πράξη έχει δεχθεί ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες " ..παρεσχέθη άνευ εγκρίσεως υπερωριακή εργασία προς αντιμετώπισιν όμως των υπό του νόμου προβλεπομένων αναγκών ( επειγουσών ), συγχωρείται όπως προσδοθεί εις την εν λόγω απόφασιν αναδρομική ισχύς επί χρονικό διάστημα τι μη υπερβαίνον τον απαιτούμενον και δη εύλογον προς έκδοσιν ταύτης χρόνον υπό την προϋπόθεσιν ότι εκινήθη εγκαίρως και δη προ ή κατά την έναρξιν της τοιαύτης εργασίας η διαδικασία δια την έναρξιν της εγκριτικής αποφάσεως....."
Σας κοινοποιούμε το αρ. πρωτ. 2/12704/0022/24.5.00 έγγραφο του Γ.Λ.Κ με θέμα `` Αποζημίωση υπερωριακής διδασκαλίας`` καθώς και τη συνοδευτική αυτού αρ. 77/2000 γνωμοδότηση του Γ΄ τμήματος του Ν.Σ.Κ. και παρακαλούμε να ανακοινώσετε την γνωμοδότηση σε όλους τους εκκαθαριστές αποδοχών για την πιστή εφαρμογή.
Αποζημίωση υπερωριακής διδασκαλίας
Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 77/2000 Γνωμοδότηση του Γ` Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τον κ. Υφυπουργό Οικονομικών, ο εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Απόστολος Διαλετάρας δικαιούται την αποζημίωση για υπερωριακή διδασκαλία, εφόσον με απόφαση του Νομάρχη βεβαιώθηκε η έναρξη της διδασκαλίας. ακόμη και αν η απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων του 11ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου. περί αναθέσεως σ` αυτόν της πιο πάνω διδασκαλίας. εκδόθηκε μετά την έναρξη αυτής.
Συνεδρίαση 10-2-2000
Αρ . Ερωτήματος 2074512/8802/022/30-11-1995 Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ. Δ/νση 22η Μισθολογίου, Τμήμα Α`) και ΙΒ/8619/22-10-1999 Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γενική Δ/νση , Οικονομικών Υποθέσεων - Γ` Τμήμα).
Περίληψη ερωτήματος: Εάν εκπαιδευτικός δικαιούται αποζημίωση για υπερωριακή διδασκαλία όταν η σχετική απόφαση αναθέσεως εκδίδεται μετά την έναρξη της διδασκαλίας.
Επί του ως άνω ερωτήματος το Γ` τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε ομοφώνως ως ακολούθως:
1. Ο Νόμος 1566/1985 "Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάσεις" <ΦΕΚ α΄ 167) στο αρ. 14 αυτού υπό τον τίτλο "εκπαιδευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης" ορίζει τα εξής:
".. 16. Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν καλύπτονται, με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων και οι απομένουσες δεν δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού ή αν δικαιολογούν, μέχρι, να προσληφθεί προσωρινός αναπληρωτής και εφόσον δεν υπάρχει, προσφορά προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, ο σύλλογος των διδασκόντων αναθέτει, την κάλυψη των ωρών αυτών σε εκπαιδευτικούς του Ιδίου σχολείου. Για την κάλυψη των ωρών του προγράμματος μπορεί να ανατεθεί προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία μέχρι. πέντε (5) ώρες την εβδομάδα σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων και σε εκπαιδευτικούς άλλου σχολείου με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων, αν πρόκειται για το ίδιο σχολείο ή με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, αν πρόκειται για άλλο σχολείο και εφόσον και στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει προσφορά για προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία. 2.- Εξ άλλου στην κυρωθείσα με το αρ.7 παρ. 2 του Ν. 1810/1988 (ΦΕΚ Α` 223) με αρ. 62712 /2479/ 5-7-1983 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, και Εργασίας (ΦΕΚ Β` 504) ορίζεται:
" Έχοντας υπόψη την επείγουσα ανάγκη ρύθμισης ορισμένων θεμάτων των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης" αποφασίζουμε:
1. Η αποζημίωση για υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η ωριαία αντιμισθία των εκπαιδευτικών ή άλλων υπαλλήλων ή ιδιωτών που διδάσκουν στα Σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: ορίζεται για κάθε ώρα διδασκαλίας στο ένα εβδομηκοστό (1/70) των κάθε είδους μηνιαίων αποδοχών του εισαγωγικού βαθμού του αντιστοίχου κλάδου, χωρίς επίδομα οικογενειακών βαρών από 1ης Ιουλίου 1933.
2. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται, από την ημερομηνία έναρξη·; της διδασκαλίας, όπως βεβαιώνεται, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, καθώς και για το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των γραπτών προαγωγικών αποτελεσμάτων. Οι διατάσεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται και για τους διδάσκοντες στα δημοτικά σχολεία τα μαθήματα Φυσικής Αγωγής, Μουσικής, Ξένων Γλωσσών και Καλλιτεχνικών μαθημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 12 του ν. 1566/1985".
3.- Στην κυρωθείσα δε με το αρ. 7 του Ν. 1865/1989 (ΦΕΚ Α` 210) με αρ." 2036064/4519/5-6-1989 (ΦΕΚ Β` 483) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων ορίζονται τα εξής:
"Έχοντας υπόψη:
Την επείγουσα ανάγκη ανακαθορισμού του ποσού που διατίθεται για την προμήθεια βιβλίων από τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαναπροσδιορισμού του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας στα δημοτικά σχολεία αποφασίζουμε:
Οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 16 και 19 του ν. 1366/1985 και της παρ. 1 της αριθμ. 62712/74/2479/5.7.1983 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εργασίας (ΦΕΚ 504/Β/19. 7. 1988) που κυρώθηκε με το άρθρο 7 του ν. 1810/1988 (ΦΕΚ α΄223) εφαρμόζονται ανάλογα και για τους δασκάλους που διδάσκουν υπερωριακά στα δημοτικά σχολεία
Επομένως στο ως άνω τεθέν ερώτημα αρμόζει καταφατική απάντηση.
Υπερωριακή διδασκαλία
Παίρνοντας αφορμή από την αριθμ. 546/28.2.94 αναφορά της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος και από Ερωτήματα Περιφερειακών Υπηρεσιών μας σχετικά με το ότι κάποιες Υπηρεσίες Εντελλομένων Εξόδων αρνούνται να εκκαθαρίσουν αποζημίωση Υπερωριακής διδασκαλίας για το λόγο ότι η απόφαση ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας εκδόθηκε εκ των υστέρων, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
1. Με τη διάταξη της παρ. 1 της αριθ. 62712/2479/5.7.88 ΦΕΚ 504/19.7.88 τ. β` κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας - Εργασίας και Οικονομικών που κυρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν.1810/88 ορίζεται ότι " η αποζημίωση για υπερωριακή διδασκαλία των εκπ/κών της Δ/θμιας Εκπ/σης και η ωριαία αντιμισθία των Εκπ/κών ή άλλων δημοσίων υπαλλήλων ή ιδιωτών που διδάσκουν στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπ/σης, ορίζεται για κάθε ώρα διδασκαλίας στο ένα εβδομηκοστό (1/70) των κάθε είδους μηνιαίων αποδοχών του εισαγωγικού βαθμού του αντιστοίχου κλάδου, χωρίς επίδομα οικογενειακών βαρών από 1ης Ιουλίου 1988.
Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται από την ημερομηνία έναρξης της διδασκαλίας όπως βεβαιώνεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, κ.λ.π.
2. Η διάταξη αυτή του δευτέρου εδαφίου θεσπίστηκε ακριβώς για να ξεπεραστεί το πρόβλημα καθυστέρησης έκδοσης της απόφασης ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας είτε από το σύλλογο διδασκόντων είτε από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
3. Κατά συνέπεια και μόνο στις περιπτώσεις που εκδίδεται καθυστερημένα και αναδρομικά η απόφαση ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας θα κάνετε χρήση της αναφερόμενης διάταξης και θα εκδίδετε την προβλεπόμενη απόφαση του Νομάρχη η οποία θα συνοδεύει τα άλλα δικαιολογητικά πληρωμής της αποζημίωσης υπερωριακής διδασκαλίας.
4. Ο Κανόνας είναι να εκδίδεται έγκαιρα η απόφαση ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας και να μην προσφεύγουμε σε κάθε περίπτωση στην αναφερόμενη διάταξη.
5. Η αναφερόμενη διάταξη έχει επεκταθεί και για την υπερωριακή διδασκαλία των δασκάλων σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 1865/89 (Σχετική εγκύκλιός μας αριθμ. ΙΒ/1042/2.2.94).
όπως κοινοποιήθηκε με την Δ1/2377/26-3-93 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Υπερωριακή απασχόληση μητέρων - εκπαιδευτικών
Σχετ.: Έγγραφό σας 1219/19-2-93
Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Με την παρ. 14 του άρθρου 30 του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 153 τ. Α΄) ορίζεται ότι: "Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, μπορεί να καθορίζεται μειωμένο διδακτικό ωράριο για τις μητέρες εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Η μείωση θα ισχύει από την ημέρα της γέννησης του τέκνου και εφόσον αυτό βρίσκεται σε ζωή και δεν θα είναι μεγαλύτερη των δύο ωρών εβδομαδιαίως για τα δύο πρώτα χρόνια".
2. Κατ` εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ` αρ. 18/12480/30-12-92 κοινή Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 750/Β΄/31-12-92) με την οποία καθορίζεται μειωμένο το διδακτικό ωράριο για τις μητέρες εκπαιδευτικούς της Α/θμιας, Β/θμιας και Εκκλησιαστικής Εκπ/σης κατά δύο (2) ώρες την εβδομάδα, για τα δύο πρώτα χρόνια από την ημέρα γέννησης του τέκνου.
3. Οι εν λόγω μητέρες δεν μπορούν να εργαστούν υπερωριακά κατά τις ώρες εκείνες του διδακτικού ωραρίου τους που δεν υπέχουν υποχρέωση να εργαστούν, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, διότι σε αντίθετη περίπτωση, θα παραβιαζόταν ο κοινωνικός σκοπός της προαναφερόμενης διάταξης, με την οποία θεσπίζεται ο περιορισμός του χρόνου διδακτικής εργασίας των μητέρων - εκπαιδευτικών - για λόγους κοινωνικής πρόνοιας, ήτοι διευκόλυνσης στη φροντίδα για τη γαλούχηση των παιδιών (σχετικά επί αναλόγου θέματος είναι και τα πρακτικά 276/80 (β) του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημόσιας Διοίκησης).
Σας πληροφορούμε ότι. το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με το έγγραφο του αριθμ.2016763 /1748/ 0022/17-3-93 μας γνωστοποίησε ότι οι μητέρες εκπαιδευτικοί που δικαιούνται κατά δύο ώρες μειωμένο ωράριο διδασκαλίας, δεν μπορούν να καλύψουν τις ώρες αυτές (της μείωσης) με υπερωρίες.
Κατόπιν αυτού, οι παραπάνω ώρες να αναθέτονται υπερωριακά από τα αρμόδια όργανα (σύλλογο διδασκόντων -ΠΥΣΔΕ) σε άλλους εκπαιδευτικούς.
Απαντώντας σε αναφορές σας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με την αριθ. 76057/3559/6-6-70 κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Οικονομικών "περί καθορισμού της ωριαίας αποζημιώσεως των καθηγητών Μ. Ε. που διδάσκουν πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου κλπ. η υπερωριακή αποζημίωση καταβάλλεται και για το χρονικό διάστημα των πάσης φύσεως εξετάσεων.
Η ανωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση προσφο­ράς προσθέτου εργασίας ήτοι για την κατάρτιση θεμάτων, επιτήρηση εξετάσεων ,βαθμολογία γραπτών δοκιμίων , καταχώριση της βαθμολογίας των μαθητών και έκδοση αποτελεσμάτων .
Οίκοθεν νοείται ότι για όσα μαθήματα δεν προβλέπονται εξετάσεις κατά την περίοδο του Ιουνίου, οι διδάξαντες υπερωριακώς τα μαθήματα αυτά, δεν δικαιούνται αμοιβής κατά την διάρκεια των εξετάσεων.
Υπερωριακή αποζημίωση εκπ/κών Β` και Γ΄ Ενιαίου Λυκείου & ΤΕΕ κατά την περίοδο των γραπτών προαγωγικών & απολυτηρίων εξετάσεων
ΣΧΕΤ: Έγγραφο σας 4383/19.6.2001.
Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού εγγράφου σας, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις του Π. Δ. 157/2000 ορίζεται ότι, οι πτυχιακές εξετάσεις των μαθημάτων του Α1 κύκλου των ΤΕΕ θα διενεργηθούν εντός του σχολείου σε όλα τα διδαχθέντα μαθήματα.
2. Σύμφωνα με την αριθμ. Γ2/1858/18.5.2000 εγκύκλιο του Υπουργού Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων "όσοι μαθητές του Β` κύκλου σπουδών δεν επιθυμούν να εξετασθούν σε Πανελλαδικές εξετάσεις στα προαναφερθέντα μαθήματα (Μαθηματικά, Νέα Ελληνικά) έχουν την δυνατότητα να εξετασθούν σ` αυτά στο σχολείο τους και σε θέματα που ορίζει ο οικείος σύλλογος διδασκόντων".
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στις εξετάσεις εντός του σχολείου δικαιούνται υπερωριακή αποζημίωση και για το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων των ΤΕΕ μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων.
Όσοι εκπαιδευτικοί δίδασκαν αποκλειστικά μαθήματα σε τάξεις που όλοι οι μαθητές επιθυμούσαν τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις στα μαθήματα Μαθηματικά και Νέα Ελληνικά, δε δικαιούνται ανάλογη υπερωριακή αποζημίωση την περίοδο των γραπτών πτυχιακών εξετάσεων των ΤΕΕ μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων.
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στα Γυμνάσια, καθώς και στην Α` τάξη του Ενιαίου Λυκείου δικαιούνται αποζημίωση για υπερωριακή διδασκαλία και για το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των σχολείων, μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων.
Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στις Β` και Γ τάξεις των Ενιαίων Λυκείων δικαιούνται αποζημίωση για υπερωριακή διδασκαλία από την ημερομηνία έναρξης της διδασκαλίας μέχρι την λήξη των μαθημάτων για τα μαθήματα τα οποία εξετάζονται σε πανελλήνιο επίπεδο, ενώ για τα υπόλοιπα μαθήματα που εξετάζονται ενδοσχολικά δικαιούνται υπερωριακή αποζημίωση και για το χρονικό διάστημα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων.
Η Διευθύντρια
Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών κατά το διάστημα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων.
Με το αριθμ. 48.470/1358/12.7.1987 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους παρέχέται η πληροφορία ότι ισχύει η διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 1047/80, και έτσι εξακολουθεί να καταβάλλεται η υπερωριακή αποζημίωση στους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των σχολείων.
Σε ότι αφορά τους ωρομίσθιους καθηγητές για το θέμα καταβολής αποζημίωσης κατά την διάρκεια των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, έχει ρυθμιστεί με την Δ2/14.280/1.7.86 απόφαση του ΥΠΕΠΘ. Η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 595/ 19.9.86 τ.Β` και ισχύει από την ημερομηνία αυτή. Η δε σχετική αποζημίωση υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές των εκπαιδευτικών που ορίζονται με το Ν. 1505/84.
Αποζημίωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων
Παίρνοντας αφορμή από ερωτήματα περιφερειακών μας υπηρεσιών σχετικά με το θέμα καταβολής αποζημίωσης υπερωριακής διδασκαλίας στους καθηγητές κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης, σας πληροφορούμε ότι το θέμα αυτό ρυθμίστηκε με τη διάτα­ξη της παρ. 1 της αριθ. 62.712/2479/5.7.88. ΦΕΚ 504 τ.Β` κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας, Οικονομικών και Εργασίας που πρόσφατα σος κοινοποιήθηκε.
Η διάταξη αυτή αφορά τους καθηγητές που κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους δίδαξαν με υπερωριακή διδασκαλία ένα ή περισσότερα μαθήματα και η αληθής έννοιά της είναι ότι καταβάλλεται στους καθηγητές αποζημίωση για υπερωριακή διδασκαλία κατά το διάστημα των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων και για όσες ώρες εβδομαδιαία κατά την περίοδο αυτή, όσες ώρες δίδαξαν υπερωριακά κατά εβδομάδα το μάθημα στη διάρκεια του διδακτικού έτους και το οποίο εξετάζουν και διορθώνουν στην περίοδο των αναφερομένων εξετάσεων.
Παρέχονται πληροφορίες
ΣΧΕΤ: Έγγραφο σας αριθ. ΙΒ/ 239/5-4- 2000
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα σ` αυτό, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με ης διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου ενδέκατου του ν. 1305/82, η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων για την κάλυψη του προγράμματος σε σχολεία και σχολές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης δεν θεωρείται, κατοχή δεύτερης θέσης ή απασχόλησης για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς λειτουργούς και. τους λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους ή υπαλλήλους ΝΠΔΔ.
2. Η ανάθεση διδασκαλίας σε μονίμους εκπαιδευτικούς και υπαλλήλους που κατέχουν και θέση στο Δημόσιο Τομέα, δεν θεωρείται, δεύτερη θέση ή απασχόληση και ως εκ τούτου δεν δικαιούνται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και την προβλεπόμενη από το Άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 1288/82 αποζημίωση ως και, αναλογία επιδόματος αδείας
3. Για τους ίδιους λόγους οι ανωτέρω δεν δικαιούνται αναλογίας της αποζημίωσης διδακτικών τριμήνων.
Πληροφορίες σχετικά με υπερωριακή διδασκαλία εκπ/κών Δ.Ε
Με αφορμή ερωτήματα (τηλεφωνικά και εγγράφως) που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας "εάν νομιμοποιείται η υπερωριακή απασχόληση καθηγητών οι οποίοι απεργούν και προσέρχονται στο σχολείο για εργασία μόνο τις ημέρες της υπερωριακής απασχόλησης", σας γνωρίζουμε τα εξής:
Η υπερωριακή διδασκαλία δικαιολογείται εφ` όσον καλύπτεται το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπ/κών (βλ. παράγραφο 16 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985).
Επομένως εφ` όσον για οποιοδήποτε λόγο οι εκπ/κοί δεν προσφέρουν το κύριο διδακτικό έργο τους (υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας) δεν νοείται προσφορά υπερωριακής διδασκαλίας αυτοτελώς.

Υπερωρίες εκπαιδευτικών για την υλοποίηση των Ειδικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Προετοιμασίας (Ε.Π.Ε.Π.)
ΣΧΕΤ.: Το αρ. Γ2/4745/23.11.2000 έγγραφο ΥΠ.Ε.Π.Θ..
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας ως προς την υπερωριακή απασχόληση των εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών), σύμφωνα και με το παραπάνω σχετικό έγγραφό μας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Α. Για την υπερωριακή απασχόληση στα προαναφερόμενα προγράμματα θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 - Α`). Ειδικότερα για υπερωριακή απασχόληση μέχρι πέντε (5) ώρες η ανάθεση θα πρέπει να γίνει από το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, ενώ για τις ώρες πέραν των πέντε (5) και μέχρι δέκα (10) θα πρέπει να δοθεί σχετική έγκριση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Είναι αυτονόητο ότι σε κάθε περίπτωση για τον ανώτατο αριθμό ωρών υπερωριακής απασχόλησης θα λαμβάνονται υπόψη και οι ώρες που τυχόν έχουν δοθεί στον ή στους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος σπουδών.
Β. Η υπερωριακή απασχόληση θα αφορά μόνο το εκπαιδευτικό προσωπικό για την κάλυψη του προγράμματος του Ε.Π.Ε.Π.
Γ. Η διαδικασία που αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους θα εφαρμοστεί και στους υπεύθυνους του προγράμματος.
Και στην εν λόγω κατηγορία εκπαιδευτικών το ανώτατο όριο θα πρέπει να είναι μέχρι και δέκα (10) ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου