Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

ΟΣΕΠ-ΤΕΙ: Σχετικά με τη υπ. αρ. 101/2013 γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που αφορά στην βαθμολογική κατάταξη των μελών Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Τ.Ε.Ι.Η συγκεκριμένη γνωμοδότηση αφενός δεν έχει λάβει υπόψη όλη την κείμενη νομοθεσία που αφορά την ειδική κατηγορία του Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι.,  αφετέρου αποτελεί πρωτοφανές γεγονός, αφού τυχόν εφαρμογή της θα έχει ως αποτέλεσμα τα μέλη Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι.  που πραγματοποίησαν περαιτέρω σπουδές ενός (1) έτους σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας, με συγκεκριμένες πιστωτικές μονάδες, επιπλέον του βασικού τίτλου σπουδών τους και σύμφωνα με την εφαρμογή του Ν.2817/2000, να τιμωρούνται και να  υποβαθμίζονται τόσο βαθμολογικά όσο και μισθολογικά σε σχέση με το αν δεν είχαν πραγματοποιήσει καθόλου τις συγκεκριμένες σπουδές και είχαν παραμείνει μόνο με την κτήση του βασικού τους τίτλου σπουδών.
Πιο συγκεκριμένα με τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 11 του Ν.2817/2000 τα μέλη Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. διορίζονται στον κλάδο ΤΕ1 (πτυχιούχων ΤΕΙ) και εφόσον κατέχουν ή αποκτήσουν τα πρόσθετα προσόντα ένταξης κατατάσσονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας στους κλάδους ΠΕ17,ΠΕ18 και ΠΕ20 ανάλογα με την ειδικότητα τους. Με την συγκεκριμένη κατάταξη διατηρείται η ίδια βαθμολογική εξέλιξη και μόνη διαφορά είναι ότι μισθολογικά ο βασικός μισθός των συγκεκριμένων μελών είναι αυξημένος κατά 5% (συντελεστής 1,40 αντί 1,33). Με τυχόν εφαρμογή της συγκεκριμένης γνωμοδότησης τα συγκεκριμένα μέλη Ε.Τ.Π., με πρόσθετο πτυχίο πέρα του βασικού τίτλου σπουδών, θα υστερούν βαθμολογικά για όλο το επαγγελματικό τους βίο κατά 3 έτη (με την πλειοψηφία να υποβιβάζεται σε βαθμό) με αποτέλεσμα  ο βασικός μισθός των συγκεκριμένων μελών να είναι σημαντικά μειωμένος έως 20% σε σχέση με τα μέλη Ε.Τ.Π. που θα έχουν τον ίδιο βασικό τίτλο σπουδών την ίδια προϋπηρεσία και δεν θα έχουν πρόσθετο πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών !!!  Με τις διατάξεις του Ν.2817/2000 είναι φανερή  η πρόθεση του νομοθέτη να επιζητά και να επιβραβεύει την απόκτηση πρόσθετων τυπικών και ουσιαστικών ακαδημαϊκών τίτλων και όχι να αποθαρρύνει και να τιμωρεί  όσους προσπαθούν να αναβαθμίσουν τα ακαδημαϊκά τους  προσόντα.
Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η συγκεκριμένη γνωμοδότηση όχι μόνο είναι εντελώς αντίθετη με το πνεύμα του Ν.4024/2011, όπως αυτό ορίζεται στην αιτιολογική του έκθεση, αλλά προάγει την αναξιοκρατία και δίνει το κακό παράδειγμα ότι η κτήση πρόσθετων ακαδημαϊκών προσόντων, αντί να οδηγήσει στην βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη ενός υπαλλήλου, οδηγεί αντίθετα στην βαθμολογική και μισθολογική υποβάθμιση  του για το υπόλοιπο του επαγγελματικού του βίου.


Η Ομοσπονδία μας με το υπ. αρ. 22/12/2011 (αρ. πρωτ. ΥΔΜΗΔ 26998/27-12-2011) έγγραφο της, που μνημονεύεται στην συγκεκριμένη γνωμοδότηση του ΝΣΚ, είχε αναφέρει αναλυτικά με συγκεκριμένα παραδείγματα τα αποτελέσματα της υποθετικής εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν.4024/2011 στα μέλη του κλάδου του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού. Άλλωστε για το συγκεκριμένο θέμα είχε εκδοθεί εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας με βάση την οποία έχει πραγματοποιηθεί η βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των μελών μας.
Επίσης στην συγκεκριμένη γνωμοδότηση διαπιστώνουμε ότι υπάρχει σύγχυση μεταξύ των εννοιών της κατάταξης ενός υπαλλήλου σε κλάδους με βάση τα τυπικά προσόντα του,  (η οποία ρυθμίζεται με διαφορετική νομοθεσία ανάλογα με την ιδιαιτερότητα και την φύση της κατηγορίας κάθε προσωπικού και ειδικά στις ειδικές κατηγορίες προσωπικού) και της βαθμολογικής εξέλιξης ενός υπαλλήλου που έχουν διακριτή έννοια και σημασία. Κατά συνέπεια η διαπίστωση στη σελίδα 10 της γνωμοδότησης για την κατάργηση του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν.2817/2000 δεν ισχύει, αφού η συγκεκριμένη παράγραφος αφορά την κατάταξη σε κλάδους και όχι την βαθμολογική εξέλιξη των μελών Ε.Τ.Π. που είναι διακριτές ερμηνείες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  Επισημαίνουμε, ότι η βαθμολογική εξέλιξη των μελών Ε.Τ.Π. συνδέεται μόνο με την μισθολογική κατάσταση τους, αφού στα μέλη Ε.Τ.Π. δεν υπάρχει ιεραρχία, ούτε δυνατότητα κάλυψης θέσεων ευθύνης σε αντίθεση με τους υπόλοιπους δημοσίους λειτουργούς και υπαλλήλους.
Τα μέλη Ε.Τ.Π. του Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Ν.1404/1983 και το Ν.4009/2011 αποτελούν ειδική κατηγορία του εργαστηριακού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη τους  καθορίζεται με Π.Δ. σύμφωνα με την παρ.  6 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 και την παρ. 3 του άρθρου  79 του Ν.4009/2009. Το συγκεκριμένο Π.Δ. σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε εκπονήσει το Υπουργείο Παιδείας μετά την έκδοση του Ν.4009/2011, έπρεπε να έχει εκδοθεί έως τον Αύγουστο του 2012 και έχει καθυστερήσει με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, παρόλο που άμεσα έχουμε καταθέσει  ως Ομοσπονδία συγκεκριμένη πρόταση.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι και η Γενική Διεύθυνση Μισθών – Διεύθυνση 22η Μισθολογίου, όπως αναφέρεται και στην συγκεκριμένη γνωμοδότηση, έχει προτείνει την θέσπιση διάταξης νόμου που να ρυθμίζει τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του εν λόγω προσωπικού λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης της σχέσης εργασίας τους.
Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι τόσο ο  Υπουργός  Διοικητικής Μεταρρύθμισης όσο και ο Υπουργός Παιδείας,  πρέπει να μην κάνουν δεκτή την συγκεκριμένη γνωμοδότηση για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η οποία δεν στρέφεται μόνο ενάντια στα μέλη του Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. και ενάντια  στην κείμενη νομοθεσία και το πνεύμα του Ν.4024/2011,  αλλά και εναντίον κάθε  Έλληνα πολίτη που ταυτόχρονα με την εργασία του κοπιάζει να αναβαθμίσει τα ακαδημαϊκά του προσόντα  και λαμβάνει ως  αποτέλεσμα την επαγγελματική του και μισθολογική του υποβάθμιση. Η Ομοσπονδία μας θα διεκδικήσει νομικά όλα τα δικαιώματα των μελών της σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα.
Τέλος καλούμε τον Υπουργό Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση του Π.Δ. που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 (λαμβάνοντας υπόψη και  το άρθρο 79 του ίδιου νόμου)  και το οποίο θα ρυθμίζει την βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη  των μελών του κλάδου μας.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου