Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ : « Χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας »

Σε απάντηση του αριθµ. 2607/17-5-2010 εγγράφου σας, που αφορά στην χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας, σας γνωρίζουµε ότι η συµµετοχή των εκπαιδευτικών στις γενικές συνελεύσεις αποτελεί δικαίωµα που απορρέει από την κείµενη νοµοθεσία ( άρθρο 14 παρ. 1 και 2 του Ν. 1264/1982, ΦΕΚ 79 τ. Α΄ ), ο δε εργοδότης είναι υποχρεωµένος να τους διευκολύνει. Επιπλέον λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα
σχολεία της Α/θµιας Εκπ/σης λειτουργούν ως ολοήµερα, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά τα οποία λειτουργούν µε απογευµατινή βάρδια, δεν µπορεί να έχει εφαρµογή η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 16 του ίδιου νόµου. Άλλωστε, µε το άρθρο 18 ορίζεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 14,15,16 και 17 « αποτελούν
ελάχιστα συνδικαλιστικά δικαιώµατα ».
Με βάση τα ανωτέρω, η υπηρεσία δύναται να χορηγεί συνδικαλιστική άδεια για την πραγµατοποίηση των γενικών συνελεύσεων, έως και δύο ( 2 ) εργασίµων ηµερών εντός του σχολικού έτους.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου