Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Χαρακτηρισμός υπεράριθμουΥΠΕΠΘ :
Σε απάντηση του με αριθμ. πρωτ. 48/23-09-2012 εγγράφου σας, το οποίο αποστείλατε στην υπηρεσία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών προβλέπεται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/97 και με το άρθρο 30 του Ν.3848/2010.


Σύμφωνα με την παρ. 3 β του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96, «…ι)Από όσους εκπαιδευτικούς  επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ. ιι) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.»
Από τη διαδικασία της υπεραριθμίας εξαιρούνται, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 12 του Π.Δ. 100/97, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν.3848/2010, μόνο οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 1α και 1γ του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, δεν προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία εξαίρεση από την κρίση οργανικής υπεραριθμίας εκπαιδευτικών που είναι υπεύθυνοι εργαστηρίων με θητεία (χωρίς όμως να επηρεάζεται η θητεία από την κρίση της υπεραριθμίας). 

                            Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                               
΄                                                                                                                                                       
                                                               ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ  ΜΕΪΜΑΡΗΣ
                                                      
 Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο (χωρίς όμως να επηρεάζεται η θητεία από την κρίση της υπεραριθμίας) δεν ακολουθείται η διαδικασία της υπεραριθμίας για τα όργανα διοίκησης του ΣΕΚ (Δ/ντης, Υποδιευθυντής, Υπεύθυνοι Τομέων και Υπεύθυνοι Εργαστηρίων) κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Για να γίνει χρήση υπεραριθμίας θα πρέπει να γίνει αποδεκτή η (εθελουσία) παραίτηση του οργάνου διοίκησης του ΣΕΚ από το όργανο το οποίο τον έχει ορίσει. 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου