Κυριακή, 24 Μαΐου 2009

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Καταρτίζεται Σύμβαση Μίσθωσης Έργου συνολικού ποσού ……..……………………………………… ευρώ, ( ……….. €) διεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 113 § 5 του Ν. 1892/90 (101 Α΄) και 5 § 15 Ν. 1894/90 (110 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 35 παρ. 4 του Ν. 3577/2007 (130 Α΄) και στη συνέχεια με το άρθρο 36 του Ν. 3699/ 2-10-2008 ΦΕΚ 199 Α’) και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ……………………………… 200…
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Το γραφείο του Προϊσταμένου του/της ………………… Γραφείου ή Διεύθυνσης …/θμιας Εκπαίδευσης ………………………………
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: α) Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ο.Σ.Κ. Α.Ε……………….…αφ’ ενός και β)……….………….. αφ’ ετέρου, κάτοικος……….. οδός………….. αρ……………….
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι πρώτοι αναθέτουν το έργο της σύμβασης στο δεύτερο /-η, που εφεξής αναφέρεται ως Εργολάβος Καθαρισμού και ο/η οποίος/-α το αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα:
1. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
Ο καθαρισμός ……………….. (…….) συνολικά αιθουσών διδασκαλίας που λειτουργούν στα χρονικά πλαίσια του κανονισμού ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, στις οποίες περιλαμβάνονται ………………….. (……) αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στο κλασικό τμήμα και ………………. (……) αίθουσες διδασκαλίας οι οποίες στεγάζουν τμήματα ολοήμερου σχολείου, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου.
2. ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ
α) Καθημερινός άψογος καθαρισμός μετά τη λήξη της σχολικής εργασίας.
β) Γενικός καθαρισμός όταν αρχίζει το σχολικό έτος και κατά τις διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα.
γ) Συμμόρφωση του/της εργολάβου καθαρισμού με τις υποδείξεις του/της Διευθυντή/ντριας του Σχολείου.
3. ΤΟΠΟΣ
(Σχολείο) ……………………………………………………………………..
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η σύμβαση συνάπτεται για το διδακτικό έτος 200… - 200… , ήτοι από …./…./200… μέχρι και …./…./200…
5. ΑΜΟΙΒΗ
α) Η αμοιβή του/της εργολάβου καθαρισμού για το έργο που θα προσφέρει για όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε συνολικό ποσό που ορίζεται με κοινή απόφαση υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων , για …………….. (….) συνολικά αίθουσες διδασκαλίας του προαναφερόμενου σχολείου, τον καθαρισμό των οποίων αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση ο/η ………………………………… , εργολάβος καθαρισμού. Το ύψος του ποσού της παρούσας σύμβασης ορίζεται με βάση την παραπάνω ΚΥΑ .
-Η αμοιβή θα πληρώνεται από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με την κοινή απόφαση υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων .
β) Στην αμοιβή περιλαμβάνεται η εισφορά του/της εργολάβου σε ΙΚΑ 11,42 % και ΕΤΕΑΜ 4,25 % -ή όση τυχόν οριστεί με νεότερη απόφαση του ΙΚΑ (η εργοδοτική εισφορά σε ΙΚΑ 19,83 % και ΕΤΕΑΜ 3,75 % -ή όση τυχόν οριστεί με νεότερη απόφαση του ΙΚΑ- καταβάλλεται από το ταμείο της Σχολικής Επιτροπής πέραν της αμοιβής ) .
γ) ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: Η αμοιβή του/της εργολάβου κατανέμεται σε δέκα (10) ισόποσες δόσεις και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα με εξοφλητική απόδειξη.
δ) Ο/Η εργολάβος καθαρισμού δεν δικαιούται δώρο Χριστουγέννων ή Πάσχα και επίδομα άδειας ή και οποιοδήποτε άλλο επίδομα που τυχόν χορηγείται στους/στις εργαζόμενους/νες, δεδομένου ότι η παρούσα είναι σύμβαση έργου και όχι εργασίας.
ε) Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιθουσών αυξηθεί ή ελαττωθεί, η αμοιβή αυξάνεται ή ελαττώνεται ανάλογα, με βάση πάντα την κατ΄ αποκοπή αμοιβή ανά αίθουσα και διδακτικό έτος που προβλέπουν οι παραπάνω κυα.
6. Η ανάθεση του έργου καθαρισμού στον/στην πιο πάνω αναφερόμενο/η ιδιώτη δεν θεωρείται μίσθωση εργασίας ούτε είναι δυνατή η μετατροπή της σε μίσθωση εργασίας.
7. Αποχή του/της εργολάβου καθαρισμού από την εργασία του μία ή περισσότερες μέρες στο διάστημα ενός μηνός συνεπάγεται την επιβολή προστίμου κατά την κρίση του εργοδότη ή την καταγγελία της σύμβασης.
8. Το έργο εκτελεί αυτοπροσώπως ο/η εργολάβος καθαρισμού και δεν μπορεί να αντικαθίσταται από άλλο πρόσωπο. Κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση ασθένειας του/της εργολάβου, αντικαθίσταται από άλλο πρόσωπο που υποδεικνύεται από τον/την ίδιο/α, αλλά εγκρίνει ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
9. Καταγγελία της σύμβασης μονομερώς από τον εργοδότη χωρίς άλλη ειδοποίηση γίνεται και σε περίπτωση που ο εργολάβος καθαρισμού δεν τηρεί έστω και έναν από τους όρους της σύμβασης αυτής.
Η σύμβαση αυτή μετά την ανάγνωση και τη βεβαίωση συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφεται. Το πρώτο αντίγραφο κατατίθεται στο αρχείο της Σχολικής Επιτροπής, το δεύτερο παραλαμβάνει ο/η εργολάβος καθαρισμού, και το τρίτο κρατείται στα γραφεία του Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ: α)τoν Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
Ο νόμιμος εκπρόσωπος ……………………….. Ο/Η ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ


…………………………… …………………………….

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου